Ân phúc của Makkah và Masjid Al-Haram

Ân phúc của Makkah và Masjid Al-Haram:

Masjid Al-Haram nằm tại Makkah, vùng đất thiêng liêng, về phía Tây của bán đảo Ả Rập, trong Islam, nó là nơi được ban cho nhiều ân phúc, tiêu biểu:

  1. Trong Masjid có ngôi đền thiêng Ka’bah:

Cánh cửa của Ka’bah, trên nó được ghi nhiều câu Kinh Qur’an.

Ka’bah là ngôi đền được xây theo hình khối lập phương, nằm ở vị trí trung tâm của Masjid Al-Haram.

Nó là Qiblah (hướng) mà tất cả các tín đồ Muslim phải quay mặt về phía nó khi dâng lễ nguyện Salah và trong các hình thức thờ phượng khác được Allah sắc lệnh.

Nabi Ibrahim u và con trai của Người, Nabi Isma’il u đã xây cất ngôi đền này theo lệnh truyền của Allah, Đấng Tối Cao, sau đó, nó được tu bổ và làm mới lại rất nhiều lần.

Allah, Đấng Tối Cao phán: }وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيم{ (البقرة: 127).

{Và hãy nhớ lại khi Ibrahim và Isma-i’l xây móng của Ngôi đền (Ka’bah) và cầu nguyện: “Lạy Thượng Đế của bầy tôi! Xin Ngài chấp nhận (việc làm này) từ bầy tôi, bởi vì Ngài là Đấng Hằng nghe và Hằng biết (hết mọi việc).”} (Chương 2 – Albaqarah, câu 127, 128). Quả thật, Nabi Muhammad r đã cùng với các bộ tộc Ả Rập của Makkah gắn lại cục đá đen vào vị trí của nó khi họ đã cùng nhau xây cất lại.

  1. Masjid Al-Haram là Masjid đầu tiên được dựng lên trên trái đất:

Khi vị Sahabah tên Abu Zdar t hỏi Thiên sứ của Allah r rằng Masjid nào được dựng lên đầu tiên trên trái đất thì Người bảo: “Masjid Al-Harm”. Sau đó, ông lại hỏi kế đến là Masjid nào nữa? Người bảo: “Masjid Al-Aqsa – Jarusalem”. Abu Zdar lại hỏi: Giữa hai Masjid này là bao nhiêu? Người r nói: “Bốn mươi năm, và khi nào ngươi có cơ hội viếng được nó thì hãy dâng lễ nguyện Salah trong đó bởi quả thật trong đó có nhiều ân phước”. (Albukhari: 3186, Muslim: 520).

  1. Ân phước của các lễ nguyện Salah trong đó được nhân lên:

Thiên sứ của Allah r nói: “Dâng lễ nguyện Salah trong Masjid này của Ta – ý nói Masjid Madinah – tốt hơn một ngàn lần dâng lễ nguyện Salah tại các Masjid khác ngoại trừ Masjid Haram, còn dâng lễ nguyện Salah tại Masjid Haram tốt hơn một trăm ngàn lần dâng lễ nguyện Salah tại các Masjid khác” (Ibnu Ma-jah: 1406, Ahmad: 14694).

  1. Masjid Haram là vùng cấm của Allah: Allah, Đấng Tối Cao phán:

{Quả thật, Ta (Muhammad) chỉ được lệnh thờ phượng Thượng Đế của thành phố (Makkah) này và Ngài đã làm cho nó thành vùng cấm linh thiêng, và tất cả mọi thứ đều là của Ngài, và Ta được lệnh phải là người Muslim (thần phục) Ngài.} (Chương 27 – Annaml, câu 91). Makkah là nơi được Allah cấm các tạo vật của Ngài gây đổ máu hoặc có hành vi bất công với bất cứ ai, Ngài cấm săn bắt ở đó và cấm chặt, nhổ cây cối và hoa cỏ nơi đó. Nabi r nói: “Quả thật Makkah là nơi mà Allah làm cho thành vùng cấm linh thiêng, nhưng Ngài không cấm con người đến đó, bởi thế, người tin tưởng Allah và tin tưởng vào Đời Sau thì không được phép gây đổ máu nơi đó và cũng không được hái, bứt bất kỳ cây cỏ nào nơi đó” (Albukhari: 104, Muslim: 1354).

 

  1. Makkah là nơi yêu thích nhất đối với Allah và Thiên sứ của Ngài, Muhammad r.

Có một vị Sahabah đã nói: Tôi đã nhìn thấy Thiên sứ của Allah r lúc Người đang đứng tại Al-Hazurah (một thôn xóm ở Makkah) và Người nói: “Thề bởi Allah, quả thật, Ngươi là vùng đất ân phúc nhất trong các vùng đất của Allah và là vùng đất yêu thích nhất đối với Ngài, nếu Ta không được lệnh rời khỏi ngươi thì Ta đã không rời khỏi ngươi” (Tirmizhi: 3925, Annasa-i trong Al-Kubra: 4352).

  1. Allah sắc lệnh phải đi hành hương đến ngôi nhà Al-Haram của Ngài đối với ai có khả năng đến đó.

Quả thật, Nabi Ibrahim u đã kêu gọi nhân loại đến hành hương tại đây và mọi người trên khắp mọi nơi đã tập trung đến đây, và các vị Nabi đều đến đây hành hương như Thiên sứ của Allah r đã thông tin cho biết. Allah phán bảo Nabi Ibrahim u: