Är det rekommenderat att ändra namn efter att ha antagit islam?

Är det rekommenderat att ändra namn efter att ha antagit islam?

Den generella regeln är att en ny muslim kan behålla sitt namn och inte behöver ändra det. Att ändra namn förekom inte bland Profetens följeslagare (må Gud vara nöjd med dem), och många människor har antagit islam och behållit sitt ickearabiska namn.

Ett namn kan ändras i följande fall:

 1. Om det uttrycker underkastelse under någonting annat än Gud eller har en innebörd som står i motsättning till islamiska läror:

Namn som uttrycker underkastelse inför någon-ting annat än Gud l är till exempel ʻAbdul-Masīḥ (Messias tjänare) som är vanligt bland kristna araber och ʻAbd-un-Nabiyy (Profetens tjänare) som är vanligt bland vissa muslimer. Namn med en innebörd som står i motsättning till islamiska läror är till exempel Shenouda (vanligt bland egyptiska kopter och betyder ”Guds son”). Glorifierad vare Han, och upphöjd över allt som de säger!

Namn som uttrycker ett av Guds attribut är inte heller tillåtna:

Ett exempel är att tillskriva någon ett attribut som är helt unikt för Gud, som till exempel ”konungarnas konung”.

 1. Gud l har förklarat allt dåligt utan undantag otillåtet. Därför är det olämpligt att efter att ha antagit islam behålla ett namn som bär på en dålig innebörd. I Koranen sägs: …Och förtala inte varandra och ge inte varandra skamliga öknamn; det är gement, troende emellan, att använda öknamn som leder tanken till synd och lastbarhet… (Sura al-Ḥujurāt, 49:11)

 

Det är rekommenderat att byta sitt namn:

Om det nya muslimska namnet är omtyckt av Gud l, såsom ʻAbdullāh (Guds tjänare) eller ʻAbdur-Raḥmān (den Nåderikes tjänare), eller om det uttrycker ens underkastelse inför Gud. Sådana namn är rekommenderade men har ingenting med ens konversion att göra.

 • En ny muslim kan utan någon särskild anledning ändra sitt namn, till exempel från ett ickearabiskt namn till ett arabiskt, men detta betraktas inte som rekommenderat och har ingenting med hans övergång till islam att göra.
 • Står namnets betydelse i motsättning till islamiska trosläror?
  • Ja => Ett sådant namn måste ändras.
  • Nej => Har namnet religiös betydelse för andra religioners efterföljare?
   • Ja => Det måste ändras för att komma undan misstankar och undvika att imitera ickemuslimer.
   • Nej => Är det anstötligt eller ogillat av människor med sunda moraliska värderingar?
    • Ja => Det är rekommenderat att ändra till ett namn med en mer tilltalande innebörd.
    • Nej => Om det inte ingår i någon av ovan nämnda kategorier behöver det inte ändras. Under islams första tid behöll många muslimer sina ickearabiska namn. En muslim kan ändra sitt namn utan någon särskild anledning. Detta är rekommenderat om det nya namnet är ett som är omtyckt av Gud l, till exempel ʻAbdullāh (Guds tjänare) eller ʻAbdur-Raḥmān (den Nåderikes tjänare).