Đức tin của người Muslim đối với Nabi Ysa (Jesus – Giê-su) u

Đức tin của người Muslim đối với Nabi Ysa (Jesus – Giê-su) u:

    1. Rằng Người là một trong số các vị Thiên Sứ vĩ đại nhất, các vị này được xem là những vị cương nghị nhất trong các vị Thiên Sứ, họ là: Muhammad, Ibrahim, Nuh, Musa và Ysa. Quả thật, Allah đã nhắc đến tên của họ trong lời phán của Ngài: {Và khi TA đã nhận lời giao ước từ các Nabi và từ Ngươi (Muhammad) và từ Nuh, Ibrahim, Musa và Ysa, con trai của Maryam, và TA đã nhận từ nơi họ lời giao ước thật nặng nề.} (Chương 33 – Al-Ahzab, câu 7).
    2. Rằng Ysa u là con người phàm tục thuộc con cháu của Adam (tức loài người), được Allah bản hồng ân cho Người là Thiên Sứ và cử Người đến với cộng đồng Israel và được Ngài phù hộ những phép mầu, nhưng Người không hề sở hữu bất cứ một quyền năng nào hay thuộc tính nào của Rububiyah và Uluhiyah cả, như Allah đã phán:{Y (Ysa) chỉ là một người bề tôi. TA (Allah) ban ân cho Y và lấy Y làm một cái gương cho con cháu của Israel.} (Chương 43 – Azzukhruf, câu 59). Và Người không hề sai bảo cộng đồng của Người nhận lấy bạn thân Người và mẹ của Người làm vị thần linh để tôn thờ cùng với Allah, mà Người chỉ sai bảo họ những gì mà Allah đã ra lệnh cho Người:{Rằng các ngươi hãy thờ phượng Allah, Thượng Đế của Ta và Thượng Đế của các ngươi.} (Chượng 5 – Al-Ma-idah, câu 117).

Người Muslim tin rằng Nabi Ysa (Jesus, Giê-su) u là một trong các vị Thiên Sứ vĩ đại của Allah, nhưng Người không phải là Chúa, Người không bị giết cũng không hề bị đóng đinh trên cây thánh giá.

  1. Rằng Nabi Ysa u là con trai của Maryam, Maryam là mẹ của Người, bà là một người phụ nữ đức hạnh, có niềm tin kiên định, chuyên tâm thờ phượng Thượng Đế, bà là một người phụ nữ đồng trinh và thanh khiết, bà mang thai Nabi Ysa u không có sự phối ngẫu với nam giới qua quyền nằng của Allah, Đấng tối Cao, sự tạo hóa của Người là một phép mầu được lưu truyền mãi về sau giống như sự tạo hóa của Adam không có cha cũng không có mẹ, như Allah đã phán:{Quả thật, đối với Allah, trường hợp của Ysa giống như trường hợp của Adam. Ngài đã tạo Y từ đất bụi, rồi sau đó Ngài phán cho Y: “Hãy thành và Y thành đúng như thế.”} (Chương 3 – Ali Imran, câu 59).
  2. Rằng trong khoảng cách giữa Người u và Nabi Muhammad r không có một vị Thiên Sứ nào cả, và quả thật, Người đã báo tin mừng về sự xuất hiện của Nabi chúng ta r qua lời phán kể của Allah, Đấng Tối Cao: {Hãy nhớ lại khi Ysa, con trai của Maryam, bảo: “Hỡi con cháu của Israel! Ta là Sứ giả của Allah được phái đến với các ngươi, xác nhận lại những điều trong Kinh Tawrah được mặc khải trước Ta, và Ta sẽ báo tin mừng về một Sứ giả, tên Ahmad (tức Muhammad) sẽ đến sau Ta”. Nhưng khi Y đến gặp chúng với những bằng chứng rõ rệt thì chúng bảo: “Đây đúng là một trò phù thủy.”} (Chương 61 – As-Saff, câu 6).
  3. Chúng ta tin vào các phép mầu mà Allah đã ban cho Người u như khả năng làm khỏi bệnh cho người bệnh hủi, người mù lòa, khả năng làm sống lại các thây chết, thông điệp cho mọi người về những gì nên ăn và những gì nên chừa trong nhà của họ, tất cả những phép mầu đó đều là do phép của Allah, Đấng Tối Cao. Quả thật, Allah đã dùng những phép mầu đó làm minh chứng cho sự trung thực về sứ mạng Nabi và Thiên Sứ của Người u.
  4. Không ai trong nhân loại có thể hoàn thiện đức tin Iman của mình ngoại trừ y đã tin rằng Ysa u là người bề tôi của Allah và là vị Thiên Sứ của Ngài, và tin rằng Người hoàn toàn vô can với những gì không tốt đẹp cũng như những điều sai lệch mà những người Do thái đã gán ghép cho Người; giống như chúng ta vô can với niềm tin sai lầm của những người Thiên Chúa đã lệch lạc trong việc hiểu về sự thật của Ysa u, con trai của Maryam khi mà họ đã nhận lấy Người và mẹ của Người là hai vị chúa cùng với Allah, một số trong bọn họ nói rằng Người là con trai của Chúa Allah, một số khác thì bảo Người là hiện thân của Chúa ba ngôi. Nhưng quả thật, Allah tối cao và vĩ đại hơn những điều họ nói.
  5. Rằng Người u không bị giết và cũng không bị đóng đinh vào cây thánh giá, mà đích thực Người đã được Allah đưa lên trời khi mà những người Do Thái truy sát Người. Allah đã biến một người khác có dung mạo giống Người, thế là họ đã giết và đóng đinh người đó, và họ tưởng rằng đấy là Nabi Ysa u, như Ngài đã phán:{Và lời của họ: “Chúng tôi đã giết chết Masih Ysa, con trai của Maryam, Sứ giả của Allah”, nhưng thực ra họ không hề giết cũng như không hề đóng đinh được Y trên cây thánh giá mà chỉ là một sự hóa đổi dung mạo tương tự đã được trình bày cho họ. Và quả thật, những ai bất đồng ý kiến về việc (sát hại Ysa) hoàn toàn đều mơ hồ, họ không hề biết rõ mà chỉ là phỏng đoán. Nhưng một điều chắc chắn là họ không hề giết được Y, mà chính Allah đã đưa Y lên ở nơi Ngài, bởi Allah Toàn Năng Sáng Suốt. Và quả thật, chỉ một số người Kinh sách tin tưởng Y trước khi xảy ra sự kiện về cái chết của Y. Và vào Ngày Phục Sinh, Y sẽ là nhân chứng đối chất lại với họ trước Allah.} (Chương 4 – Annisa’, câu 157 – 159).

Quả thật, Ngài đã bảo vệ Người và đưa Người lên ở nơi trên trời cao, rồi Người u sẽ giáng thế trở lại vào thời gian cận ngày tận thế, Người lãnh đạo nhân loại theo giáo luật của Nabi Muhammad r, sau đó, Người chết đi và được chôn cất trong đất rồi Người sẽ trở ra từ đất giống như con cháu Adam khi được phục sinh, bởi Allah đã phán:{Từ đó (đất) TA đã tạo hóa ra các ngươi và TA sẽ hoàn các ngươi trở lại trong đó, rồi từ đó TA sẽ cho các ngươi trở ra một lần nữa} (Chương 20 – Taha, câu 55).