Đức tin Iman nơi các tên gọi và thuộc tính của Allah (Sáu trụ cột của đức tin Iman)

Là tin những gì được Allah khẳng định trong Kinh Sách của Ngài cũng như những gì được khẳng định trong Sunnah của Thiên Sứ e về các tên gọi và các thuộc tính của riêng Ngài.

Allah, Đấng Tối Cao có các tên gọi hoàn mỹ và các thuộc tính Hoàn Hảo, không có bất cứ một thứ chi có thể so sánh với các tên gọi và thuộc tính của Ngài, như Ngài đã phán: {Không có bất cứ thứ gì giống Ngài cả và Ngài là Đấng Nghe và Thấy} (Chương 42 – Al-Shura, câu 11). Allah hoàn toàn khác với tất cả mọi tạo vật của Ngài trong các tên gọi lẫn các thuộc tính của Ngài.

Một số tên gọi của Allah, Đấng Tối Cao

Allah, Đấng Tối Cao phán:

{Đấng rất mực Độ Lượng, Đấng rất mực Khoan Dung} (Chương 1 – Al-Fitihah, câu 3).

Allah, Đấng Tối Cao phán:

{Và Ngài là Đấng Nghe và Thấy.} (Chương 42 – Al-Shura, câu 11).

Allah, Đấng Tối Cao phán:

{Và Ngài là Đấng Toàn Năng, Đấng Sáng Suốt} (Chương 31 – Luqman, 9).

Allah, Đấng Tối Cao phán:

{Allah! Không có Thượng Đế nào khác ngoài Ngài, Ngài là Đấng Hằng Sống, Đấng Tự Hữu} (Chương 2 – Al-Baqarah, câu 255).

Allah, Đấng Tối Cao phán:

{Mọi lời ca ngợi và tán dương kính dâng lên Allah, Đấng Chủ Tể của vũ trụ và muôn loài} (Chương 1 – Al-Fatihah, câu 1).

Trái quả của đức tin Iman nơi các tên gọi và thuộc tính của Allah:

  1. Ý thức Allah, Đấng Tối Cao, người nào tin tưởng nơi các tên gọi và các thuộc tính của Allah thì y càng ý thức rõ về Ngài hơn, đức tin Iman nơi Allah sẽ được tăng cường và kiên định hơn, làm vững mạnh sự độc tôn hóa Allah, và người nào biết rõ về các tên gọi và các thuộc tính của Allah thì trái tim của y tràn đầy sự tôn vinh, yêu thương và phủ phục Allah nhiều hơn.

  2. Ca ngợi và tán dương các tên gọi hoàn mỹ của Allah, đây là hình thức tụng niệm tốt nhất trong các hình thức tụng niệm Allah. Allah, Đấng Tối Cao phán: {Hỡi những người có đức tin, các ngươi hãy tụng niệm Allah thật nhiều!} (Chương 33 – Al-Ahzab, câu 41).

  3. Cầu xin và khấn vái Allah bằng các tên gọi và thuộc tính của Ngài, như Allah, Đấng Tối Cao phán: {Và Allah có những tên gọi tốt đẹp và hoàn mỹ nhất, bởi thế, hãy cầu nguyện Ngài bằng các tên gọi đó.} (Chương 7 – Al-‘Araf, câu 180). Và thí dụ cho điều đó là một người nói: Ôi Đấng Ban Cấp và Nuôi Dưỡng! Hãy ban phát cho bề tôi; Ôi Đấng Hằng Tha Thứ! Xin Ngài hãy tha thứ cho bề tôi; Ôi Đấng Khoan Dung! Xin Ngài hãy xót thương bề tôi…

Cấp bậc cao nhất của đức tin Iman:

Đức tin Iman có các cấp bậc, đức tin của người Muslim giảm xuống theo mức lượng lơ là, bê tha và tội lỗi của y, và nó tăng cường mỗi khi có sự tăng cường trong tuân lệnh, thờ phượng và kính sợ Allah.

Bậc cấp cao nhất của đức tin Iman là cái được giáo luật gọi là Ihsan, và quả thật Nabi e đã định nghĩa nó qua lời di huấn của Người: “Rằng ngươi thờ phượng Allah giống như ngươi đang nhìn thấy Ngài, còn nếu như ngươi không nhìn thấy Ngài thì quả thật Ngài nhìn thấy ngươi” (Albukhari: 50, Muslim: 8).

Bạn hãy tụng niệm và tưởng nhớ Allah lúc bạn đứng, ngồi, vui đùa và mọi lúc; rằng Allah đang quan sát bạn, theo dõi bạn, cho nên, bạn chớ làm trái lệnh Ngài trong khi bạn biết rằng Ngài đang nhìn bạn, và bạn cũng chớ lo sợ, buồn chán và tuyệt vọng khi mà bạn biết Ngài luôn ở cùng bạn, làm sao bạn cảm thấy lẻ loi và đơn độc khi mà bạn đang hướng về Ngài bằng sự cầu xin và dâng lễ nguyện Salah, làm sao bạn dám để bản thân mình làm điều tội lỗi khi bạn kiên định rằng Ngài biết rõ những điều thầm kín và công khai của bạn, và nếu bạn lỡ phạm lỗi lầm thì bạn sẽ quay lại sám hối với Ngài và xin Ngài tha thứ vì bạn biết Ngài sẽ sẵn sàng tha thứ cho bạn.

Một số trái quả của đức tin Iman nơi Allah, Đấng Tối Cao:

  1. Rằng Allah sẽ giúp những người có đức tin tránh khỏi những khó khăn và biến cố và sẽ bảo vệ họ khỏi sự hãm hại của kẻ thù, như Allah đã phán: {Quả thật Allah sẽ bảo vệ những ai có đức tin.} (Chương 22 – Al-Hajj, câu 38).

  2. Rằng đức tin Iman là nguyện nhân cho cuộc sống tốt lành, hạnh phúc và yên vui, Allah, Đấng Tối Cao: {Ai làm việc thiện, dù nam hay nữ, và là một người có đức tin thì chắc chắn TA sẽ cho y sống một đời sống lành mạnh và tốt đẹp.} (Chương 16 – Annaml, câu 97).

  3. Rằng đức tin Iman thanh lọc tâm hồn khỏi những điều mê tín dị đoan, người nào thực sự tin nơi Allah, Đấng Tối Cao thì có nghĩa là y gắn cuộc đời của y cho một mình Allah vì Ngài là Thượng Đế của vũ trụ và muôn loài, Ngài là Đấng thờ phượng đích thực không có ai khác ngoài Ngài, bởi thế, y sẽ không sợ hãi trước bất cứ tạo vật nào và y cũng không đặt trái tim mình liên hệ đến bất cứ ai trong nhân loại, và sau đó là giải phóng khỏi sự mê tín và ảo tưởng.

  4. Kết quả lớn nhất của đức tin Iman: đạt được sự hài lòng của Allah, Đấng Tối Cao và được vào Thiên Đàng, gặt hái được sự thành công đó là niềm hạnh phúc vĩnh hằng và hồng phúc trọn vẹn.