Đức tin Iman nơi Uluhiyah của Allah, Đấng Tối Cao (Sáu trụ cột của đức tin Iman)

Độc tôn hóa Allah và thờ phượng Ngài là ý nghĩa đích thực của “ لا إله إلا الله” – “Không có Thượng Đế đích thực nào khác ngoài Allah”

Ý nghĩa đức tin Iman nơi Uluhiyah của Allah, Đấng Tối Cao:

Niềm tin kiên định rằng Allah, Đấng Tối Cao là Đấng duy nhất đáng được thờ phượng với mọi hình thức thờ phượng, công khai hay thầm kín, chúng ta phải độc tôn hóa Allah trong mọi hình thức thờ phượng, như Du-a (cầu nguyện), kính sợ, phó thác, cầu phù hộ, dâng lễ nguyện Salah, xuất Zakah, nhịn chay, và không có Đấng nào đáng được thờ phượng ngoài Allah cả như Ngài đã phán:

{Và Đấng thờ phượng của các ngươi là Thượng Đế duy nhất, không có Thượng Đế đích thực nào khác ngoài Ngài, Đấng rất mực Nhân từ, rất mực Khoan dung.} (Chương 2 – Albaqarah, câu 163).

Allah, Đấng Tối Cao đã cho chúng ta biết rằng quả thật chỉ có một Thượng Đế duy nhất tức chỉ có một Đấng Thờ Phượng duy nhất, bởi thế, không được nhận một thần linh nào khác Ngài và không được thờ phượng ai (vật) khác Ngài.

Tầm quan trọng của đức tin Iman nơi Uluhiyah của Allah, Đấng Tối Cao:

Biểu hiện tầm quan trọng của đức tin Iman nơi Uluhiyah của Allah, Đấng Tối Cao trong nhiều khía cạnh:

  1. Đó là mục đích của việc tạo hóa loài Jinn và loài người, họ được tạo ra là chỉ để thờ phượng một mình Allah, không được phép tổ hợp với Ngài một thần linh ngang vai. Allah phán: {Và TA tạo hóa loài Jinn và loài người mục đích chỉ để chúng thờ phượng riêng TA} (Chương 51 – Azh-zhariyat, câu 56).
  2. Đó là ý nghĩa của việc cử phái các vị Thiên Sứ đến và ban xuống các Kinh Sách để xác nhận rằng không có Đấng thờ phượng đích thực nào mà chỉ có Allah duy nhất và phủ nhận tất cả mọi sự thờ phượng khác Allah. Ngài phán: {Và quả thật, TA đã cử phái đến với mỗi cộng đồng một vị sứ giả với mệnh lệnh rằng hãy thờ phượng Allah và tránh xa tà thần} (Chương 16 – Annahl, câu 36).
  3. Đó là bổn phận đầu tiên đối với con người, điều này như đã được nói đến trong lời dặn dò của Nabi e dành cho Mu’azd bin Jabal khi Người ra lệnh cho ông đến xứ Yemen: “Quả thật, Ngươi hãy đến với cộng đồng thuộc dân Kinh Sách, điều đầu tiên mà ngươi làm đó là kêu gọi họ đến với lời tuyện thệ ‘لا إله إلا الله’ – ‘Không có Thượng Đế đích thực nào khác ngoài Allah’” (Albukhari : 1389, Muslim: 19). Có nghĩa là: Ngươi hãy kêu gọi họ đến với sự tôn thờ Allah duy nhất.
  4. Rằng đức tin nơi Uluhiyah là ý nghĩa đích thực của “لا إله إلا الله”, tức không có Đấng nào đáng được tôn thờ mà chỉ có Allah duy nhất, chúng ta không được phép hướng bất kỳ hình thức thờ phượng nào đến ai (vật) khác Ngài.
  5. Rằng đức tin Iman nơi Uluhiyah là kết quả hợp lý của niềm tin rằng Allah là Đấng Tạo Hóa, Đấng Điều Hành, Đấng Thống Trị.