Đức tin nơi các Kinh Sách (Sáu trụ cột của đức tin Iman)

Ý nghĩa đức tin nơi các Kinh Sách:

Kinh Qur’an được ghi chép một cách hoàn chỉnh và chính xác.

Tin một cách kiên định rằng Allah, Đấng Tối Cao đã ban xuống các Kinh Sách cho các vị Thiên Sứ của Ngài để rao truyền đến các bầy tôi của Ngài, và rằng các Kinh Sách này là lời phán của Allah, Ngài thực sự đã phán theo cách vĩ đại và tối cao của Ngài, và rằng các Kinh Sách này chứa đựng điều chân lý, ánh sáng, sự chỉ đạo ở đời này và ở Đời Sau.

Đức tin nơi các Kinh Sách là một trong các trụ cột của đức tin Iman, như Allah đã phán: {Hỡi những người có đức tin! Hãy tin tưởng nơi Allah, tin tưởng nơi Sứ giả của Ngài, và tin tưởng nơi Kinh Sách mà Ngài đã ban xuống cho Sứ giả của Ngài và Kinh Sách mà Ngài đã ban xuống trước đây.} (Chương 4 – Annisa’, câu 136).

Allah ra lệnh phải tin nơi Ngài, nơi các vị Thiên Sứ của Ngài và nơi Kinh Sách mà Ngài đã ban xuống cho vị Thiên Sứ của Ngài r, đó là Qur’an, cũng như Ngài ra lệnh phải tin nơi các Kinh Sách đã được ban xuống trước Qur’an.

Nabi r nói: “Rằng người phải tin nơi Allah, nơi các Thiên Thần của Ngài, các Kinh Sách của Ngài, các vị Thiên Sứ của Ngài, tin nơi Ngày Sau, và tin nơi sự tiền định tốt xấu.” (Muslim: 8).

Đức tin nơi các Kinh Sách gồm những điều gì?

 1. Tin rằng chúng đích thực được ban xuống từ nơi Allah.
 2. Tin rằng chúng là lời phán của Allah, Đấng Tối Cao.
 3. Tin vào những gì mà Allah đã gọi tên cho các Kinh Sách của Ngài, như Qur’an là Kinh Sách được ban xuống cho Nabi của chúng ta Muhammad r, Tawrah (Cựu ước) là Kinh Sách được ban xuống cho Nabi Musa (Moses) u, Injil (Tân ước) là Kinh Sách được ban xuống cho Nabi Ysa (Giê-su) u.
 4. Tin vào những điều được xác thực là đúng từ các thông tin của chúng.

Các ưu điểm của Qur’an:

Qur’an là lời phán của Allah, Đấng Tối Cao, được ban xuống cho Nabi của chúng ta, một tấm gương mẫu mực cho chúng ta, Muhammad r, người có đức tin tôn vinh Kinh Sách này và luôn bám chặt lấy các giáo luật của Nó cũng như luôn duy trì việc đọc Nó và suy ngẫm về nội dung ý nghĩa của Nó.

Chúng ta tin rằng Qur’an này sẽ hướng dẫn chúng ta trên cõi đời này và là nguyên nhân thành công ở cõi Đời Sau.

Qur’an có những ưu điểm vượt trội riêng biệt so với các Thiên Kinh Sách trước đó, tiêu biểu như:

 1. Kinh Qur’an chứa đựng một cách tóm gọn các giáo luật của Thượng Đế, Nó đến để ủng hộ và xác nhận lại những gì trong các Kinh Sách trước từ lệnh truyền thờ phượng duy nhất một mình Allah.

Allah, Đấng Tối Cao phán: {Và TA đã ban cho Ngươi (Muhammad) Kinh sách bằng sự thật, xác nhận lại các điều mặc khải trong các Kinh sách trước và giữ gìn Nó được nguyên vẹn.} (Chương 5 – Al-Ma-idah, câu 48). Ý nghĩa {Kinh sách bằng sự thật, xác nhận lại các điều mặc khải trong các Kinh sách trước} là Nó tương đồng với những gì trong các Kinh Sách trước từ đức tin và các thông điệp, còn ý nghĩa {và giữ gìn Nó được nguyên vẹn} là đáng tin cậy và làm chứng cho những điều trong các Kinh Sách trước.

 

 1. Bắt buộc tất cả nhân loại với các ngôn ngữ và tiếng nói cũng như dân tộc và các nền văn hóa khác nhau đều phải bám lấy Nó và chấp hành theo Nó, cho dù họ có sống trong thời đại đã cách xa với thời điểm Qur’an được mặc khải xuống bao lâu đi chăng nữa, khác với các Kinh Sách trước rằng mỗi Kinh Sách chỉ được giới hạn cho một cộng đồng cụ thể nào đó trong một giai đoạn nhất định nào đó mà thôi. Allah, Đấng Tối Cao phán: {Và Qur’an này đã được mặc khải xuống cho Ta (Muhammad) để cảnh báo các ngươi và bất cứ ai mà nó tiếp xúc.} (Chương 6 – Al-An’am, câu 19).
 2. Allah, Đấng Tối Cao đã hứa bảo quản sự nguyên vẹn cho Qur’an, không có một bàn tay nào có thể bóp méo, chỉnh sửa Nó đượ, và sẽ không bao giờ có ai có thể làm được điều đó. Ngài phán: {Quả thật, TA (Allah) đã ban lời nhắc nhở (Qur’an) xuống và TA sẽ luôn bảo quản nó} (Chương 15 – Al-Hijr, câu 9). Bởi lẽ đó, tất cả mọi thông điệp trong Nó đều đúng và phải được tin tưởng một cách tuyệt đối.

Bổn phận của chúng ta đối với Qur’an như thế nào?

 • Chúng ta phải yêu quý Qur’an, tôn vinh và quý trọng Nó bởi đó là lời phán của Đấng Tạo Hóa, và Nó là lời nói trung thực và tốt đẹp nhất.
 • Chúng ta phải đọc Nó cùng với sự suy ngẫm về các câu Kinh của Nó, chúng ta phải nghiền ngẫm về những điều răn dạy, các thông điệp cũng như những câu chuyện được nói trong Nó để chúng ta giữ và duy trì cái chân lý và từ bỏ những cái sai và không chân lý.
 • Chúng ta phải làm theo các giáo luật và qui định của Nó, chúng ta phải chấp hành theo các mệnh lệnh và nguyên tắc của Nó và phải lấy Nó làm tiêu chuẩn sống của chúng ta.

Và khi bà A’ishah t được hỏi về đức tính và phẩm chất của Nabi r thì bà nói: “Đức tính và phẩm chất của Người là Qur’an.” (Ahmad: 24601, Muslim: 746).

Ý nghĩa của Hadith: Rằng Thiên Sứ của Allah r, trong cuộc sống của Người và hành động của Người, Người đều thi hành và làm theo các giáo luật của Qur’an, Người tuyệt đối tuân theo Qur’an một cách hoàn toàn và tuyệt đối, và Người là tấm gương đạo đức tốt đẹp cho mỗi người chúng ta, như Allah, Đấng Tối Cao đã phán: {Quả thật, nơi Thiên Sứ của Allah có được một tấm gương tốt đẹp cho các ngươi noi theo, đối với những ai hy vọng điều tốt đẹp nơi Allah và ở Ngày Sau và những ai luôn tưởng nhớ đến Allah thật nhiều.} (Chương 33 – Al-‘Ahzab, câu 21).

Chúng ta nhìn nhận các Kinh Sách trước như thế nào?

Người Muslim tin rằng Kinh Tawrah (Cựu ước) được ban xuống cho Nabi Musa (Moses) u, Injil (Tân ước) được ban xuống cho Nabi Ysa (Jesus – Giê su) u, đó là sự thật từ nơi Allah, Đấng Tối Cao, hai Kinh sách đó chứa đựng sự răn dạy, chỉ đạo, các giáo lý, các thông tin hướng dẫn và soi sáng nhân loại trong cuộc sống thế tại và Đời Sau.

Người Muslim tin rằng Kinh Tawrah (Cựu ước) và Injil (Tân ước) là hai Kinh sách được ban xuống từ nơi Allah, tuy nhiên, đa phần nội dung của hai Kinh sách này đã bị sửa đổi, bóp méo, chúng ta chỉ tin vào những điều đồng thuận với Qur’an và Sunnah mà thôi.

Tuy nhiên, Allah, Đấng Tối Cao đã thông tin cho chúng ta biết trong Qur’an rằng những người dân Kinh Sách trong số dân Do thái và Thiên Chúa đã bóp méo và chỉnh sửa các Kinh Sách của họ, họ thêm bớt nội dung nên các Kính Sách đó không còn là nguyên thủy như Allah đã ban xuống.

Như vậy, Kinh Tawrah hiện thời không phải là Kinh Sách nguyên thủy được Allah ban xuống cho Nabi Musa u bởi vì người Do thái đã chỉnh sửa, thay đổi và bóp méo nó, họ đã thay đổi nhiều giáo điều cũng như giáo lý trong đó. Allah, Đấng Tối Cao phán: {Trong số những người Do thái, có một số đã cố ý làm sai lệch ý nghĩa của những lời phán.} (Chương 4 – Annisa’, câu 46).

Tương tự, Kinh Injil (Tân Ước) hiện thời cũng không phải là Kinh Injil nguyên thủy mà Allah đã ban xuống cho Nabi Ysa u, bởi quả thật những người Thiên Chúa đã thay đổi và bóp méo, họ đã chỉnh sửa và thêm bớt nhiều giáo luật của nó. Allah, Đấng Tối Cao phán về những người Thiên Chúa:{Và quả thật, một thành phần của họ đã bóp méo Kinh sách với miệng lưỡi của họ làm cho các ngươi tưởng lầm đó là điều nằm trong Kinh sách nhưng thực chất là không phải trong Kinh sách, và họ đã bảo đó là điều do Allah ban xuống nhưng thực chất đó không phải là điều do Allah ban xuống, họ đã nói dối và đổ thừa cho Allah trong lúc họ biết rõ điều đó.} (Chương 3 – Ali ‘Imran, câu 78).

{Và trong số những người tự gọi mình là tín đồ Thiên Chúa giáo, TA (Allah) đã nhận lời giao ước của họ nhưng họ đã bỏ quên một phần của bức Thông Điệp được ban cho họ, nên TA đã khơi dậy ác cảm và hận thù giữa họ với nhau cho đến Ngày Phục Sinh, và Allah sớm cho họ biết điều sai quấy mà họ đã làm.} (Chương 5 – Al-Ma-idah, câu 14).

Vì những lẽ này, ta thấy những gì được gọi là Kinh Thánh Thiêng Liêng trong tay của những người Do thái ngày nay bao gồm cả Kinh Tawrah và Injil đều chứa đựng nhiều giáo lý lệch lạc, những thông tin không đúng đắn, và những câu chuyện bịa đặt, chúng ta không tin các thông tin từ các Kinh Sách này ngoại trừ những gì được Qur’an hoặc Sunnah xác thực khẳng định và xác nhận, và chúng ta sẽ phủ nhận những gì mà Qur’an và Sunnah đã phủ nhận, và chúng ta im lặng về những điều còn lại, không tin cũng không phủ nhận.

Mặc dù vậy, người Muslim vẫn tôn kính các Kinh Sách đó và không hề có thái độ mạo phạm bởi vì các Kinh Sách đó có thể vẫn còn chứa đựng những điều tốt lành từ lời phán của Allah chưa bị chỉnh sửa và bóp méo.

Trái quả của đức tin nơi các Kinh Sách:

Đức tin nơi các Kinh Sách mang lại nhiều trái quả, tiêu biểu:

 1. Ý thức được rằng Allah, Đấng Tối Cao luôn quan tâm đến các bầy tôi của Ngài với lòng Thương xót của Ngài khi Ngài gởi đến cho mỗi cộng đồng một Kinh Sách để hướng dẫn và chỉ dắt họ giúp họ có cuộc sống hạnh phúc ở đời này và ở Đời Sau.

 2. Ý thức được rằng Allah là Đấng Sáng Suốt trong việc ban hành các giáo luật, Ngài ban hành cho mỗi cộng đồng các giáo luật phù hợp với hoàn cảnh và điều kiện sống của họ, như Ngài đã phán: {TA đã qui định cho từng Sứ giả trong các ngươi một hệ thống luật pháp và một lề lối.} (Chương 5 – Al-Ma-idah, câu 48).

 3. Tri ân hồng phúc và ân huệ của Allah trong việc ban xuống các Kinh Sách đó, và các Kinh Sách này là ánh sáng, là nguồn chỉ đạo ở cõi trần và cõi Đời Sau, và sau đó là tạ ơn Allah về các ân huệ vĩ đại này.