Đức tin nơi các Thiên Thần (Sáu trụ cột của đức tin Iman)

Ý nghĩa đức tin nơi các Thiên Thần:

Niềm tin kiên định vào sự tồn tại của các Thiên Thần, tin rằng họ là một thế giới vô hình khác với thế giới của loài người và thế giới của loài Jinn, tin rằng họ là tạo vật cao quý và hết mực ngoan đạo, họ thờ phượng Allah bằng sự thờ phượng đích thực, họ luôn chấp hành tuyệt đối theo lệnh của Allah và không bao giờ làm trái lệnh Ngài. Như Ngài đã phán: {Không, họ (các Thiên Thần) đều là bề tôi vinh dự của Allah, họ không dám qua mặt Ngài bất cứ lời nói nào và họ chỉ biết làm theo mệnh lệnh của Ngài.} (Chương 21 – Al-Ambiya’, câu 26, 27).

Và đức tin nơi họ là một trong sáu trụ cột của đức tin Iman, Allah, Đấng Tối Cao phán: {Thiên Sứ (Muhammad) tin vào những gì được ban xuống cho Người từ Thượng Đế của Người và những người có đức tin cũng tin tưởng như thế. Tất cả đều tin tưởng nơi Allah, các thiên thần của Ngài, các kinh sách của Ngài và các vị sứ giả của Ngài.} (Chương 2 – Albaqarah, câu 285).

Nabi e nói về đức tin Iman: “Rằng ngươi phải tin nơi Allah, nơi các Thiên Thần của Ngài, các Kinh sách của Ngài, các vị Thiên Sứ của Ngài, tin nơi Ngày Sau, và tin nơi sự tiền định tốt xấu.” (Muslim: 8).

Đức tin nơi các Thiên Thần bao gồm những điều gì?

 1. Tin vào sự tồn tại của họ: Tin rằng họ là tạo vật của Allah, Đấng Tối Cao, họ thực sự tồn tại, Ngài đã tạo họ từ ánh sáng và bắt họ phải thờ phượng và phục tùng Ngài.
 2. Tin tất cả những vị trong số họ mà chúng ta biết chẳng hạn như đại Thiên thần Jibril u, và những vị chúng ta không được biết đến tên của họ, chúng ta tin tất cả họ.
 3. Tin vào những gì chúng ta biết được từ các thuộc tính của họ, tiêu biểu như:
 • Rằng họ là một thế giới vô hình, họ được tạo ra chỉ để thờ phượng và phục tùng Allah, họ không có thuộc tính nào của Rububiyah và Uluhiyah, mà họ chỉ là những bề tôi của Allah, họ tuyệt đối thì hành theo mệnh lệnh của Ngài, như Ngài đã phán: {Họ không bao giờ bất tuân Allah về bất cứ điều gì mà Ngài đã ra lệnh cho họ và họ tuyệt đối thi hành đúng theo những gì được lệnh.} (Chương 66 – Attahrim, câu 6).
 • Rằng họ được tạo ra từ ánh sáng, Nabi e nói: “Các Thiên Thần được tạo ra từ ánh sáng” (Muslim 2996).
 • Rằng họ có những chiếc cánh, Allah, Đấng Tối Cao đã cho biết rằng Ngài đã tạo cho các Thiên Thần những chiếc cánh với số lượng khác biệt nhau, Ngài phán:{Mọi lời ca tụng và tán dương đều thuộc về Allah, Đấng đã tạo hóa các tầng trời và trái đất; Ngài đã chỉ định các Thiên thần làm Thiên Sứ có cánh: hai, hoặc ba, hoặc bốn (đôi cánh). Ngài thêm vào sự tạo hóa bất cứ cái gì Ngài muốn vì Ngài thừa khả năng trên tất cả mọi thứ.} (Chương 35 – Fatir, câu 1).
 1. Tin vào những điều mà chúng ta biết về các việc làm của họ được Allah, Đấng Tối Cao qui định và ra lệnh cho họ, tiêu biểu như:
 • Vị được giao nhiệm vụ truyền Lời Mặc Khải của Allah xuống cho các Thiên Sứ của Ngài, đó là đại Thiên thần Jibril u.
 • Vị chuyên rút linh hồn, đó là Thiên Thần Chết và các vị trợ giúp khác.
 • Các vị được giao phó việc ghi chép và lưu trữ các hành động của người bề tôi, ghi chép các việc làm tốt và xấu, và họ là những Thiên Thần ghi chép.

Trái quả của đức tin Iman nơi các Thiên Thần:

Đức tin Iman nơi các Thiên thần mang lại những trái quả thiêng liêng trong cuộc sống của người có đức tin, chúng ta sẽ liệt kê ra một số tiêu biểu sau đây:

 1. Ý thức được sự vĩ đại của Allah và sức mạnh của Ngài, ý thức được quyền năng vô song của Ngài, ý thức được sự vĩ đại của các tạo vật và sự vĩ đại của Đấng Tạo Hóa. Điều này làm người có đức tin tăng thêm sự tôn vinh và sùng kính Allah khi mà Ngài đã tạo các Thiên thần từ ánh sáng với những chiếc cánh.

 2. Ngay chính và trung trực trong việc tuân lệnh Allah, Đấng Tối Cao, người nào tin rằng có các Thiên Thần luôn ghi chép mọi hành động của y thì bắt buộc y phải sợ Allah, Đấng Tối Cao mà không dám làm điều trái lệnh cũng như không dám bất tuân Ngài một cách công khai hay thầm kín.

 3. Kiên nhẫn trong việc tuân lệnh và phục tùng Allah, người có đức tin sẽ cảm thấy thanh thản và an bình vì biết được rằng trong vũ trụ này có hàng ngàn và hàng ngàn các Thiên thần đang phục tùng và thờ phượng Allah một cách tuyệt đối và trọn vẹn.

 4. Biết tri ân Allah, Đấng Tối Cao về việc Ngài đã luôn phù hộ và che chở cho con người khi mà Ngài bắt một số Thiên Thần phải bảo vệ và che chở cho họ.