Đức tin rằng Muhammad r là vị Nabi và Thiên Sứ

Đức tin rằng Muhammad r là vị Nabi và Thiên Sứ:

 • Chúng ta tin rằng Muhammad r là người bề tôi của Allah và cũng là vị Thiên Sứ của Ngài, và Người là vị dẫn đầu những người thời đầu cũng như những người thời sau, Người là vị Nabi cuối cùng, sau Người không có một vị Nabi nào được cử phái đến nữa, Người đã hoàn tất sứ mạng truyền bá, duy trì sự thật, răn dạy cộng đồng và toàn tâm toàn lực chiến đấu vì chính nghĩa của Allah.
 • Và chúng ta tin những điều Người r thông tin, làm theo những điều Người sai bảo, tránh xa những điều Người nghiêm cấm, thờ phượng Allah theo đường lối của Người, chỉ noi gương theo Người, không theo bất cứ một ai khác Người. Allah, Đấng Tối Cao phán:{Quả thật, nơi Thiên Sứ của Allah có được một tấm gương tốt đẹp cho các ngươi noi theo, đối với những ai hy vọng điều tốt đẹp nơi Allah và ở Ngày Sau và những ai luôn tưởng nhớ đến Allah thật nhiều.} (Chương 33 – Al-‘Ahzab, câu 21).
 • Chúng ta phải đặt tình yêu của chúng ta dành cho Nabi r lên trên cả tình yêu của chúng ta dành cho cha mẹ, con cái và tất cả mọi người trong nhân loại, như Người r đã nói: “Không ai trong các ngươi có đức tin Iman hoàn thiện cho đến khi nào Ta là người mà y yêu thương hơn cả cha mẹ, con cái của y cũng như toàn thể nhân loại.” (Albukhari: 15, Muslim: 44). Tình yêu chân thật là sự đi theo đường lối của Người, làm theo sự hướng dẫn của Người. Và niềm hạnh phúc đích thực cũng như sự được hướng dẫn trọn vẹn chỉ có được bằng sự tuân phục và vâng lời Người, như Allah đã phán: }وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِين{ (النور: 54). {Và nếu các ngươi vâng lệnh Y (Muhammad) thì sẽ được hướng dẫn đúng đường bởi vì nhiệm vụ của một sứ giả chỉ là công khai truyền đạt (Thông điệp của Allah).} (Chương 24 – Annur, câu 54).
 • Chúng ta phải tiếp nhận tất cả những gì mà Nabi r mang đến, phải thực hiện và chấp hành theo đường lối của Người, chúng ta phải tôn vinh và xem trọng sự chỉ đạo cũng như sự hướng dẫn của Người, như Allah Tối Cao phán:{Thề bởi Thượng Đế của Ngươi rằng chúng sẽ không tin tưởng cho đến khi nào chúng đề cử Ngươi đứng ra phân xử về điều mà chúng tranh chấp rồi chúng cảm thấy không uất ức trong lòng về quyết định mà Ngươi đã đưa ra và chúng hoàn toàn quy phục.} (Chương 4 – Annisa, câu 65).
 • Chúng ta phải tránh xa việc làm trái lệnh Người r bởi hành vi trái lệnh Người là nguyên nhân dẫn đến sự lệch lạc và nguy khốn cũng như bị trừng phạt đau đớn. Allah, Đấng Tối Cao phán: {Bởi thế, hãy cảnh cáo những ai chống đối mệnh lệnh của Y (Thiên Sứ Muhammad) nên biết rằng làm như thế chúng sẽ gặp phải tai kiếp hoặc sẽ gặp phải một sự trừng phạt đau đớn} (Chương 24 – Annur, câu 63).

Đặc điểm bức Thông Điệp của Muhammad:

Đặc điểm bức Thông Điệp của Muhammad r đặc biệt vượt trội hơn các bức Thông điệp trước đó, tiêu biểu như:

 • Bức Thông Điệp của Muhammad r là bức Thông Điệp cuối cùng cho các bức Thông Điệp trước đó. Allah, Đấng Tối Cao phán: {Muhammad không phải là người cha của một ai trong số đàn ông các ngươi, mà Y chính là Thiên Sứ của Allah và là vị Nabi cuối cùng trong các vị Nabi.} (Chương 33 – Al-Ahzab, câu 40).
 • Bức Thông Điệp của Muhammad r bôi xóa và thay thế cho các bức Thông Điệp trước. Bởi thế, Allah sẽ không chấp nhận bất cứ tôn giáo nào của một ai sau khi Ngài đã cử phái Nabi r đến trừ phi y đi theo Muhammad, và không một ai có thể đến được Thiên Đàng trừ phi y đi theo đường lối của Người r, và Người là vị Thiên Sứ cao quý nhất, cộng đồng tín đồ của Người là tốt đẹp nhất, và giáo luật của Người là hoản hảo nhất trong các giáo luật. Allah, Đấng Tối Cao phán:

{Và ai tìm kiếm một tôn giáo nào khác ngoài tôn giáo Islam thì tôn giáo đó của y sẽ không được chấp nhận và vào Ngày Sau y sẽ là đồng bọn của những người thua thiệt} (Chương 3 – Ali ‘Imran, câu 85). Nabi r nói: “Ta thề bởi Đấng mà linh hồn Muhammad nằm trong tay Ngài, bất cứ ai nghe đến Ta, dù người Do Thái hay Thiên Chúa rồi chết đi trong tình trạng không tin nơi những điều Ta mang đến thì y sẽ thuộc nhóm người của Hỏa Ngục” (Muslim: 153, Ahmad: 8609).

 

 • Bức Thông Điệp của Muhammad r là dành chung cho hai loài:

Jinn và con người. Allah, Đấng Tối Cao phán kể về lời của Jinn:{Này hỡi dân chúng của ta, hãy đáp lại người mời gọi của Allah (Nabi Muhammad)} (Chương 46 – Al-Ahqaf, câu 31). {Và TA chỉ cử phái Ngươi (Muhammad) làm một người mang tin mừng và một người cảnh báo cho toàn nhân loại} (Chương 34 – Saba’, câu 28). Nabi r nói: “Ta được ban cho hơn các vị Nabi khác sáu hồng phúc: Ta được ban cho sự súc tích trong ngôn luận, sự trợ giúp làm kẻ thù hoảng sợ, được phép dùng chiến lợi phẩm, tất cả mọi nơi trên mặt đất đều sạch và đều có thể làm nơi cúi đầu quỳ lạy (Allah), Ta được cử đến cho toàn thể nhân loại, và Ta là vị Nabi cuối cùng” (Albukhari: 2815, Muslim: 523).

Trái quả của đức tin nơi các Thiên Sứ:

Đức tin nơi các Thiên Sứ có những trái quả to lớn, tiêu biểu:

 1. Nhận thức được lòng thương xót của Allah cũng như sự quan tâm của Ngài đối với các bầy tôi của Ngài khi mà Ngài cử phái các vị Thiên Sứ đến với họ để hướng dẫn họ đến với con đường đúng đắn, giảng giải cho họ cách thức thờ phượng Allah, bởi lẽ trí tuệ của con người không đủ để ý thức được điều đó. Allah phán về Nabi Muhammad r của chúng ta: {Và TA (Allah) gửi Ngươi (Muhammad) đến cốt chỉ để mang đến hồng phúc cho toàn nhân loại.} (Chương 21 – Al-Ambiya’, câu 107).

 2. Tri ân Allah, Đấng Tối Cao về những ân huệ vĩ đại này.

 3. Yêu thương các vị Thiên Sứ, tôn kính và ca ngợi họ bởi họ đã thiết lập sự thờ phượng Allah, truyền bá bức Thông Điệp của Ngài và răn dạy các bầy tôi của Ngài.

 4. Đi theo bức Thông Điệp mà các vị Thiên Sứ mang đến từ nơi Allah và đó chính là thờ phượng một mình Allah duy nhất, không tổ hợp với Ngài một thần linh ngang vai, qua đó, người có đức tin đạt được điều tốt lành, sự hướng dẫn và hạnh phúc ở hai cõi.{Ai theo chỉ đạo của TA thì sẽ không lầm lạc cũng không khổ sở * Ngược lại, ai tránh xa thông điệp nhắc nhở của TA thì chắc chắn sẽ sống một cuộc đời eo hẹp (không an tâm và khổ sở) và vào Ngày Phục sinh TA sẽ phục sinh y trở lại mù lòa.} (Chương 20 – Taha, câu 123, 124).

Thánh đường Al-Aqsa có một vị trí trong lòng của những người Muslim, nó là Masjid thứ hai được xậy dựng trên trái đất sau Masjid Al-Haram – Makkah, và quả thật Thiên Sứ của Allah r và các vị Nabi còn lại đã từng dâng lễ nguyện Salah nơi đó.