Віра в божественні Книги – Шість стовпів віри (іман)

Значення віри в божественні Книги

Святий Коран було записано до сувою із великою точністю, на основі суворих каліграфічних правил

Це означає тверде переконання, що Всевишній Аллах зіслав божественні книги Своїм Посланцям. Ці книги – Слова Аллаха, якими Він промовляє насправді, так, як личить Його величі. Ці книги містять правду, світло і керівництво для людей, як в цьому, так і в майбутньому житті.

Віра в божественні книги є одним із шести стовпів віри. Як говориться в Корані: “О ви, якi увiрували! Вiруйте в Аллаха, Його Посланця i Писання, яке Вiн зiслав Посланцю Своєму; а також у Писання, яке було зiслано ранiше”. (Сура Ан-Ніса, 4:136)

В цьому аяті Аллах наказує віруючим вірити в Нього, Його Посланця і книги, які Він зіслав Своєму Посланнику, а саме – Коран. Він також наказує їм вірити у всі книги, яки були зіслані до Корану.

Пояснюючи значення віри (іман), Пророк (мир йому і благословення Аллаха) сказав: “Це означає вірити в Аллаха, Його ангелів, Його книги, Його посланців, Останній день, і вірити в божественне передвизначення – як добре, так погане.” (Сахіх Муслім: 8)

Що включає в себе віра в божественні Книги?

 1. Вірити, що вони дійсно були зіслані від Аллаха.
 2. Вірити, що вони містять слова Аллаха
 3. Вірити в божественні Книги, які Всевишній Аллах назвав. Наприклад: Коран, зісланий нашому Пророку Мухаммаду (мир йому і благословення Аллаха); Тора (Таврат), відкрита Мойсею; Євангеліє (Інджиль), зіслане Ісусу.
 4. Вірити, в достовірні неспотворені повідомлення, які згадані в них.

Унікальні особливості Корану

Святий Коран – це Слово Аллаха, яке Він зіслав Пророку Мухаммаду (мир йому і благословення Аллаха). Таким чином, ми повинні шанувати й читати його, обдумувати його аяти і прагнути дотримуватися його настанов.

Достатньо того, що Коран є керівництвом для цього життя і є причиною нашого спасіння в майбутньому житті.

Священний Коран має безліч унікальних особливостей, які відрізняють його від інших зісланих книг. До них належать такі особливості:

 1. Славний Коран дає звід божественних постанов. Його було зіслано, аби підтримати і підтвердити наказ, що міститься в попередніх божественних книгах: поклонятися тільки Аллаху.

У Корані говориться: “Зiслали Ми тобi Писання в iстинi, яке пiдтверджує те, що було до цього в писаннях, i тебе як наглядача над ним”. (Сура Аль-Маїда, 5:48)

Цей аят пояснює, що Коран підтверджує істину, яка містититься у попередніх божественних книгах, і є свідком для них.

 1. Всі люди, незалежно від їхньої мови або раси, мають дотримуватись Корану і діяти відповідно до його вимог, незалежно від того, скільки часу минуло з моменту, коли Коран був зісланий. На відміну від попередніх писань, які були зіслані лише для певних народів і для певного часу. Коран говорить: “Менi вiдкрито цей Коран, щоб я застерiгав ним вас i тих, до кого вiн дiйде” (Сура Аль-Анам, 6:19)
 2. Інші божественні книги було змінено або доповнено. Але Коран не було змінено, тому що Всемогутній Аллах зобов’язався оберігати його. Як говориться в Корані: “Воiстину, Ми зiслали Нагадування i, воiстину, Ми бережемо його” (Сура Аль-Хіджр, 15: 9).

Який наш обов’язок щодо Корану?

 • Ми маємо любити і шанувати Коран. Ми повинні цінувати його смисли, тому що це – Слова Всемогутнього Аллаха, які, безсумнівно, є найкращими і найправдивішими словами.
 • Ми повинні читати, цитувати його і міркувати над його аятами. Ми також маємо задуматися над його духовними орієнтирами, твердженнями та розповідями і прийняти їх як критерій для нашого життя, за допомогою якого ми зможемо відрізнити правду від брехні.
 • Ми повинні діяти відповідно до того, на що він вказує: підкорятися його наказам і втілювати його у нашому житті.

Коли Аїшу, одну із дружин Пророка (мир йому і благословення Аллаха), запитали про моральність Пророка (мир йому і благословення Аллаха), вона відповіла: “Його моральністю був Коран.” (Сахіх Муслім: 746; Муснад Ахмад: 24601)

Іншими словами, Пророк (мир йому і благословення Аллаха) у всіх своїх діях був практичним втіленням коранічних настанов. Справді, він слідував вказівкам Корану у всій повноті і був найкращим прикладом для нас. Як говориться в Корані: “Посланець Аллаха — прекрасний приклад для вас, для тих, хто сподiвається на Аллаха, Останнiй День i часто згадує Аллаха”. (Сура Аль-Ахзаб, 33:21)

Яка наша позиція щодо змісту раніше зісланих Книг?

Мусульманин вірить в те, що Тора, яка була відкрита Мойсею, і Євангеліє, яке було зіслане Ісусу, були від Аллаха. Він також переконаний, що вони містили постанови, керівництва та уроки, які несли із собою керівництво і світло для людей в їх мирському і майбутньому житті.

Мусульманин переконаний, що Тора і Євангеліє були зіслані від Аллаха, але також переконаний, що їх було доповнено і змінено. Тому він вірить лише у ті твердження із цих писань, які співпадають із Кораном та Сунною Пророка (мир йому і благословення Аллаха). .

Тим не менш, Всевишній Аллах повідомляє нам в Корані, що люди Писання, тобто юдеї та християни, спотворили свої божественні книги і внесли до них зміни або доповнення. І, таким чином, ці Писання вже не є такими ж справжніми, якими були при виявленні Аллахом спочатку.

Тора, яка доступна сьогодні, це не та сама Тора, що була відкрита Мойсеєві. Оскільки юдеї змінили оригінальний текст і внесли до неї численні постанови. Як говориться в Корані: “Серед юдеїв є тi, хто мiняє мiсцями слова” (Сура Ан-Ніса, 4:46)

Так само і Євангеліє, доступне нам сьогодні, не те саме Євангеліє, зіслане Ісусу. Християни спотворили його і змінили велику кількість указів. Щодо цього Коран говорить: “I серед них є такi, якi своїми язиками спотворюють Писання, щоб ви сприйняли за Писання те, чого насправдi у Писаннi немає. I вони говорять: «Це – вiд Аллаха», а насправдi воно не вiд Аллаха! I вони зводять на Аллаха наговiр, i знають вони”. (Сура Аль Імран, 3:78)

“I з тими, якi говорять: «Ми — християни», взяли Ми завiт. I забули вони ту частину [Писання], яку їм треба було пам’ятати. I посiяли Ми серед них ворожiсть i ненависть одне до одного аж до Дня Воскресiння. I покаже тодi їм Аллах, що вони чинили!”. (Сура Аль-Маїда, 5:14)

Біблія, яка доступна людям Писання сьогодні, що складається зі Старого і Нового Завіту, має численні неправильні переконання, помилки, заяви, що вводять в оману, та помилкові історії. Ми віримо у правдивість слів Корана та Сунни. Що ж стосується решти книг та повідомлень, то ми не повинні ані вірити, ані спростовувати їх, адже в Корані та Сунні не доведена їх істиність або хибність.

Незважаючи на все це, мусульманин має поважати ці книги і не повинен принижувати або паплюжити їх, адже вони, як і раніше, містять деякі слова Аллаха, які не були спотворені.

Переваги віри в божественні Книги

Віра в божественні книги має ряд переваг, у тому числі такі:

 1. Усвідомлення великої уваги Аллаха і Його величезне милосердя щодо Своїх рабів. Адже Він зіслав для кожного народу божественну книгу, аби направити їх і допомогти їм досягти щастя як в цьому житті, так і у житті вічному.

 2. Усвідомлення абсолютної мудрості Аллаха, що міститься в Його законах і постановах для кожного народу, що ідеально підходить їхнім загальним обставинам і людям. Як говориться в Корані: “Кожному з-посеред вас встановили Ми рiзнi закони й приписи”. (Сура Аль-Маїда, 5:48)

 3. Виказування вдячності Аллаху за зіслання таких книг, які містять світло і керівництво для нас як в цьому, так і в майбутньому житті. Справді, це – велика милість, за яку маємо бути вдячними Аллаху.