Ang Adhan (panawagan para sa Salaah)

Ang Adhan (panawagan para sa Salaah)

 Ang Adhan ay isa sa pinakadakilang mga gawain sa Allah. .

Isinabatas ng Allah sa mga Muslim ang Adhan para sa pagtawag sa mga tao sa Salaah at pagbigay alam sa kanila sa pagpasok ng oras nito, at isinabatas din ang Iqamah para sa pagbibigay alam sa kanila sa oras ng simula ng Salaah at umpisa nito. At sa katotohanan, ang mga Muslim noon ay nagtitipun-tipon at naghihintay para sa Salaah, nguni’t walang nananawagan nito sa kanila ni isa man, kaya’t sila ay nag-usap-usap sa isang araw tungkol dito, ang ilan sa kanila ay nagsabi: Gumawa kayo ng kampanilya ng katulad ng kampanilya ng mga Kristiyano, at ang iba naman ay nagsabi:

Bagkus isang tambuli na katulad ng tambuli ng mga Hudyo. Si Umar ay nagsabi: Hindi ba kayo magpapadala ng isang lalaki na mananawagan sa Salaah, kaya’t ang Sugo ng Allah r ay nagsabi: “O Bilal! Tumayo ka’t manawagan sa Salaah”. (Al-Bukhari: 579 – Muslim: 377)

Ang pamamaraan ng Adhan at Iqamah:

 • Isinasatungkulin ang Adhan at Iqamah sa Jama`ah (sama-samang pagdarasal) hindi sa indibiduwal na nag-iisa, at kapag tinalikuran nila ito nang sadya, ang kanilang Salaah ay wasto pa rin, datapuwa’t may kalakip na pagkakasala.
 • At isinasabatas ang pagtawag sa Adhan sa pamamagitan nang malakas na boses, maganda upang marinig ng mga tao, at sila ay magsisipagdatingan para sa Salaah.
 • At sa katunayan, naisaad sa Adhan at Iqamah ang ilang pamamaraan na napatunayan sa Propeta r . Ang pinakatanyag nito ay ang mga sumusunod:

Ang Iqamah:

 1. Allaahu akbar, Allaahu akbar.
 2. Ashhadu allaa ilaaha illallaah.
 3. Ashhadu anna muhammadar rasoolullaah.
 4. Hay `alas salaah.
 5. Hay `alal falaah.
 6. Qad qaamatis salaah, Qad qaamatis salaah
 7. Allaahu akbar, Allaahu akbar.
 8. Laa ilaaha illallaah.

Ang Adhan:

 1. Allaahu akbar, Allaahu akbar, Allaahu akbar, Allaahu akbar.
 2. Ashhadu allaa ilaaha illallaah, Ashhadu allaa ilaaha illallaah.
 3. Ashhadu anna muhammadar rasoolullaah, Ashhadu anna muhammadar rasoolullaah.
 4. Hay `alas salaah, Hay `alas salaah.
 5. Hay `alal falaah, Hay `alal falaah.
 6. Allaahu akbar, Allaahu akbar.
 7. Laa ilaaha illallaah.

 Ginagantimpalaan ng Allah ang isang Muslim sa bawa’t hakbang na kanyang naihahakbang patungo sa Masjib.

Ang Pag-ulit ng Anumang Binibigkas ng Muaddhin sa pagtatawag [Adhan] nito:

At nakabubuti sa sinumang nakaririnig ng Adhan na ulitin ang anumang binibigkas pagkatapos ng Muaddhin, kaya siya ay dapat bumigkas ng katulad ng anumang binibigkas ng Muaddhin nang ganap, maliban kapag sinabi ng Muaddhin: Hay `alas salaah, o Hay `alal falaah, siya ay dapat bumigkas ng: Laa hawla wa laa quwwata illaa billaah.

Pagkaraan ng Adhan, itinatagubilin para sa sinumang nakarinig ng Adhan na bigkasin ang panalanging ito: Allaahumma rabba haadhi-hid da`watit taamah, was salaatil qaa-imah, aati muhammadan al-waseelata wal fadheelata wab `ath-hul maqaamal mahmood alladhee wa `adtah.