Ang Hatol ng Batas ng Islam Tungkol sa Riba

Ang Hatol ng Batas ng Islam Tungkol sa Riba:

Ang Riba ay matinding ipinagbabawal ayon sa tuwirang pagpapahayag ng Banal na Qur’an at mga Hadith ng Propeta ﷺ, ito ay naibibilang sa malalaking kasalanan, sa katunayan, ang Allah ay hindi nagbanta o nagbabala ng matinding labanan sa sinumang makasalanan maliban sa mga lumalamon o gumagawa ng Riba. Ang gayong hatol ay hindi lamang ipinagbawal sa relihiyong Islam bagkus sa lahat ng mga naunang kapahayagan. Ang gayong pagbabawal ay binago pagkaraang dumanas ng maraming panunuligsa laban sa mga batas ng Allah. Ang Kataas-taasang Allah ay nagsabi bilang pagpapaliwanag sa dahilan ng Kanyang pagpaparusa at pagkapoot sa mga tao mula sa lipon ng Angkan ng Kasulatan: {At sa kanilang pagtanggap ng Riba (patubuan sa pautang) bagaman sila ay pinagbawalan [sa gawaing] ito}. Surah An-Nisa’ (4): 161