Ang Islamikong Pagkakatay

Ang Islamikong Pagkakatay:

Ito ay ang pagkatay o pag-aalay na ang mga patakaran nito ay nagampanan o naipatupad nang ayon sa itinakdang pangangailangan.

Ang mga Islamikong Pagkakatay:

> Ipinahintulot ng Kataas-taasang Allah sa atin ang pagkain ng Angkan ng Kasulatan (mga Hudyo at Kristiyano) hanggang ito ay kanilang isinasagawa sa pamamaarang itinakda ng Islam.

  1. Ang magsasagawa ng pagkakatay ay nararapat na mula sa karapat-dapat magkatay, siya ay maaaring isang Muslim o mula sa lipon ng mga Angkan ng Kasulatan (Hudyo at Kristiyano) na may tamang pag-iisip at may wastong nilalayon ng pagkatay.
  2. Ang mga paggagamitang kasangkapan ng pagkakatay ay nararapat na akma para sa takdang layon ng pagkatay at nararapat na matalim upang maging maayos ang pagkatay at magpadaloy ng dugo, at madaling makapuputol, tulad ng kutsilyo, at ipinagbabawal ang paggamit sa pagpatay nito ng anumang bagay sa pamamagitan ng mabibigat na bato upang gamitin sa pagpukpok sa ulo ng hayop o sa pamamagitan ng pagsunog dito, tulad ng gamit na de-kuryente.
  3. Ang Ngalan ng Allah [Bismillaah) ay nararapat na sambitin o bigkasin sa sandal ng pagkakatay.
  4. Ang pagputol ay nararapat na malalim sa pangunahing bahagi ng anumang itinatagubilin na putulin sa pagkatay, at ito ay: Ang lagukan (daanan ng pagkain at inumin), ang lalamunan (daanan ng hangin papuntang baga), at ang dalawang malaking ugat sa leeg, o tatlo sa apat na ito.

Kaya kapag naisaalang-alang ang mga patakaran na ito, ipinahihintulot na ang kinatay, datapuwa’t kapag nawala ang isa sa dalawang patakaran na ito, samakatuwid ang kinatay ay hindi ipinahihintulot.