Ang Kaparusahang Nakapataw sa Riba

Ang Kaparusahang Nakapataw sa Riba:

  1. Yaong mga taong nakikisangkot sa gawaing Riba ay isinuong lamang ang kanilang mga sarili sa labanang ipinataw sa kanila ng Allah at ng Kanyang Sugo bilang parusa, kaya sila ay nagiging kaaway ng Allah at ng Kanyang Sugo. Ang Allah ay nagsabi: {Nguni’t, kung ito ay hindi ninyo gagawin [ang talikdan ng Riba], magkagayon, humanda kayo sa isang [nagbabantang] digmaan laban sa Allah at sa Kanyang Sugo. Subali’t kung kayo ay magsisi, [maaari ninyong] kuhaning muli ang inyong yamang [inyong ginawang puhunan]. Kaya, huwag kayong gumawa ng kamalian, at kayo ay hindi gagawan ng kamalian. Surah Al-Baqarah (2): 279
    Ito ay isang digmaang nag-iiwan ng masamang bunga sa pisikal at kaisipan. At ang mga di-mabilang na kalungkutan at pagkabalisa sa mga tao sa ngayon ay siyang bunga ng gayong labanan o digmaan na ipinahayag ng Allah sa mga sumuway sa Kanyang kautusan sa pamamagitan ng pakikipagsangkot sa mga gawaing Riba, kaya paano na kaya ang magiging bungang kahihinatnan nitong digmaan sa Huling Araw?
  2. Yaong mga lumalamon ng Riba na nakikitungo rito ay isinumpa at pinagkaitan ng habag ng Allah, siya at ang sinumang nakipagtulungan sa kanya rito. Si Jabir ay nag-ulat, kanyang sinabi: «Isinumpa ng Sugo ng Allah ﷺ ang kumakain ng Riba, ang nagbibigay nito, ang tagasulat nito at ang dalawang saksi nito», at sinabi niya: «Silang lahat ay pawang makasalanan». (Muslim: 1598)
  3. Yaong mga lumalamon ng Riba ay babangon sa Araw ng Muling Pagkabuhay na nasa karima-rimarim na anyo, tulad ng isang baliw na pasuray-suray, nanginginig dahil sa kabaliwan. Batay sa sinabi ng Kataas-taasang (Allah): {Yaong mga lumalamon ng Riba (pagpapatubo) ay hindi makatitindig (sa Araw ng Muling Pagkabuhay) malibang katulad ng pagtindig ng isang taong hinataw ni Satanas, na nagdulot sa kanya ng pagkabaliw}. Surah Al-Baqarah (2): 275
  4. Ang pinagkitaang-tubo mula sa Riba gaano man ang kanilang pagsaalang-alang nito ay pinagkakaitan ng biyaya, at sinumang gumagawa nito ay walang matatagpuang katahimikan, kaligayahan at kapanatagan dito.
    Batay sa sinabi ng Kataas-taasang (Allah): {Pagkakaitan ng Allah ng pagpapala Riba (pagpapatubo), at pauunlarin Niya ang mga kawanggawa [mga mabubuting kalakalan]}. Surah Al-Baqarah (2): 276