Ang Layunin ng Ating Pagkakalikha (o Pagkakaroon ng Buhay)

Mahirap para sa matatalinong tao at karaniwang mga tao sa pagsagot sa pinakamahalagang tanong sa buhay nating ito: Bakit ba tayo naririto (sa mundo)? Ano ang layunin ng ating  buhay? At sa katotohanan, binigyang-linaw ng Qur’an ang hangarin at layunin ng  pagkakaroon ng tao sa buhay na nang may lubusang pagpapaliwanag ayon sa sinabi  ng Allah: {At hindi Ko nilikha ang Jinn at tao kundi upang Ako ay kanilang  sambahin lamang}. Surah Az-Zariyat (51): 56. Samakatuwid, ang Ibaadah (pagsamba)  ang siyang layunin ng pananatili natin dito sa daigdig na ito at maliban dito ay  mga karagdagang bagay lamang na ating ginagamit para sa pagsasakatuparan ng  Ibaadah. Nguni’t ang Ibaadah ayon sa Islamikong konsepto (pananaw at kahulugan)  ay hindi pagkakait at pagtatakwil sa mga karangyaan at kasiyahan ng buhay,  bagkus ito ay sumasaklaw din sa pagsasagawa ng Salaah (pagdarasal), pag-aayuno  at pagkakawanggawa, at lahat ng gawain ng tao, pakikipag-ugnayan, maging ang  kanyang paglalaro at pagpapakaligaya, hangga’t may kalakip itong mabuting  layunin at mahusay na hangarin. At dahil dito ang Propeta r ay nagsabi: “Sa  bawa’t bahagi ng katawan ng isa sa inyo ay Sadaqah (kawanggawa)”. Ang ibig  sabihin nito, ang isang Muslim ay nagtatamo ng kabayaran at gantimpala maging sa  kanyang pakikipagtalik sa kanyang asawa. At sa gayon, ito ay nagiging [mga  gawaing pagsamba] ang Ibaadah na siyang layunin ng buhay; mga katotohanang  bahagi ng buhay , kaya ang isang Muslim ay palipat-lipat sa iba’t ibang uri ng  mga Ibaadah [pagsamba]. Tulad ng sinabi ng Allah: {Sabihin mo (O Muhammad):  Katotohanan, ang aking pagdarasal, ang aking pagkatay ng hayop (bilang  sakripisyo), ang aking buhay at ang aking kamatayan ay para sa Allah lamang, ang  Panginoon ng lahat ng mga nilalang}. Surah Al-An`am (6): 162