Ang Mga (Bawal na) Gamot

Ang Mga (Bawal na) Gamot

Ang paggamit o pagkuha ng mga gamot – maging ang pinagmulan nito ay nagmula sa sinangkapang halaman, at maging ang paggamit o pagkuha nito ay sa pamamagitan ng paglanghap o paglunok o pagturok – ay kabilang sa mga pinakamalakiing kasalanan at pagkakasala, sapagka’t bukod sa nakalalasing ito, pinipinsala o sinisira nito ang pisikal na katawan ng tao, at ang gumagamit nito ay dinadapuan ng iba’t ibang uri ng mga sakit sa katawan at pag-iisiip, at maaaring ito ay humantong sa kanyang kamatayan. Ang Kataas-taasang Allah ay nagsasabi, samantalang siya ang Pinakamahabagin sa Kanyang mga alipin: {At huwag ninyong patayin ang inyong mga sarili [Huwag kayong magpatayan sa isa’t isa]. Katotohanang ang Allah ay Lubos na Mahabagin sa inyo}. An-Nisa’ (4): 29