Ang Mga Kabutihan ng Pag-aanyaya sa Allah – Ang Da’wah (pag-aanyaya) sa Islam

Ang pag-aanyaya sa Allah ay isa sa mga pinakamainam na gawain upang mapalapit [sa Allah], at ito ay ipinagkakapuri ng Qur’an at Sunnah. At ang mga ilan ditto ay:

 1. Ang pag-aanyaya sa Allah ay daan sa tagumpay at pagtatagumpay sa mundong ito at sa Huling Araw. Batay sa sinabi ng Kataas-taasang (Allah): {At hayaang lumitaw mula sa lipon ninyo ang isang pangkat na nag-aanyaya tungo sa kabutihan (Islam), nag-uutos ng mabuti at nagbabawal ng masama. At sila yaong magsisipagtagumpay}. Al-`Imran (3): 104
 2. Ang pananalita ng Da`iyah (tagapag-anyaya) ang pinakamabuti sa mga pananalita at ipinagkakapuri at pinakamamahal ng Allah. Batay sa sinabi ng Kataas-taasang (Allah) bilang papuri sa pananalita ng isang Da`iyah: {At sino pa kaya ang higit na may mabuting pananalita sa kanya na nag-aanyaya (sa sangkatauhan) tungo sa Allah, at gumawa ng matuwid, at nagsasabi: “Katotohanang Ako ay kabilang sa mga Muslim (sumusuko at tumatalima sa Allah)?}. Fussilat (41): 33
  Kaya walang matatagpuan na pananalita na higit pang mabuti kaysa sa kanyang pananalita, sapagka’t siya ay isang tagapagturo ng patnubay sa mga tao at kanilang gabay sa pagsamba sa kanilang Panginoon, na kanilang Tagapaglikha at Tagapangasiwa sa Kanila, at humahango sa kanila mula sa mga kadiliman ng Shirk (pagtatambal sa Allah) tungo sa liwanag ng Iman (Paniniwala)
 3. Ang Da`wah ay pagpapatupad sa Kautusan ng Allah na Tigib ng Kaluwalhatian. Batay sa sinabi ng Kataas-taasang (Allah): {Anyayahan mo [O Muhammad] (ang sangkatauhan) sa Landas ng iyong Panginoon nang may Hikmah (karunungan at mahusay na pamamaraan) at mabuting pangangaral, at makipagtalo ka sa kanila sa paraan na higit na mainam}. An-Nahl (16): 125
  Kaya ipinag-utos sa isang Da`iyah na mag-anyaya siya sa Islam ng may karunungan at ilagay ang mga bagay sa tamang kinalalagyan nito, sa pamamagitan ng kanyang pagkilala sa mga taong inaaanyayahan upang kanyang piliin ang akmang pamamaraan ng pag-anyaya at pakikipagtalakayan sa kanila sa pinakamagandang paraan.
 4. Tunay na ito ang tungkulin ng lahat ng Sugo, at ang pinakahuli sa kawing ng mga Sugo ay ang Propeta natin na si Muhammad ﷺ . katotohanang isinugo siya ng Allah bilang saksi sa sangkatauhan, at bilang tagapaghatid ng magandang balita sa mga naniniwala tungkol sa Paraiso at gantimpala, at tagapagbabala sa mga di-naniniwala tungkol sa Apoy at kaparusahan, at bilang tagapag-anyaya sa Allah na nagpapalaganap ng liwanag sa lahat ng mga tao – sumakanya nawa ang pagpapala ng Allah at kapayapaan. Batay sa sinabi ng Kataas-taasang (Allah): {O Propeta (Muhammad)! Katotohanang ikaw ay Aming isinugo bilang isang saksi at tagapaghatid ng magandang balita at tagapagbabala, at bilang tagapag-anyaya sa (Landas ng) Allah ayon sa Kanyang Kapahintulutan, at bilang isang nagliliwanag na ilaw, Kaya magbigay ng magandang balita para sa mga naniniwala, na sasakanila mula sa Allah ang malaking Biyaya}. Al-Ahzab (33): 45-47
 5. Ang Da`wah ay pinagmumulan ng walang katapusang kabutihan, kaya sa bawat taong inaanyayahan at tumugon sa Da`wah ay magkakaroon ng katulad na gantimpala para sa kanyang Salah, sa kanyang Ibaadah (pagsamba) at sa pagtuturo sa mga tao, samakatuwid napakadakila ang biyaya ng Allah sa isang Da`iyah. Sinabi niya ﷺ : “Sinuman ang nag-anyaya tungo sa atnubayan, sasakanya ang gantimpala ng katulad ng mga gantimpala ng sinumang sumunod sa kanya, hindi maibabawasan iyon sa kanilang mga gantimpala kahit bahagya”. (Muslim: 2674)
 6. Ang gantimpala ng Da`iyah (tagapag-anyaya) sa Allah ay higit na mabuti kaysa sa lahat ng karangyaan ng mundong ito, samakatuwid ang gantimpala ng Da`iyah ay tungkulin ng Allah, at ito ay hindi matatamo mula sa mga alipin [o tao], at ito ang dahilan kung bakit napakadakila ng gantimpala nito. Sapagka’t ang mapagkaloob ay hindi nagbibigay sa kanyang minamahal kundi karangalan. Batay sa sinabi ng Kataas-taasang (Allah): {Datapuwa’t kung kayo ay magsitalikod, magkagayon, wala akong hinihingi sa inyo na anumang gantimpala, ang aking gantimpala ay mula lamang sa Allah, at ako ay pinag-utusan na maging kabilang sa mga Muslim (sumusuko at tumatalima sa kalooban ng Allah)}. Yunus (10): 72
  At ang Propeta ﷺ ay nagsabi: “Kapag pinatnubayan ng Allah sa pamamagitan mo ang isang tao, ito ay nakabubuti sa iyo nang higit kaysa sa pagkakaroon mo ng pulang kamelyo [ibig sabihin, ikaw ay magkakaroon ng mga pinakamainam na gantimpala]”. (Al-Bukhari: 2847 – Muslim: 2406).