Ang Mga Karapatan ng Mga Anak

Ang Mga Karapatan ng Mga Anak

  • Ang pagpili ng mabuting asawa upang maging isang huwaran at mabuting ina, at ito ang pinakamalaking pamana na inihahandog ng ama sa kanyang mga anak.
  • Ang pagbigay sa kanila ng magagandang pangalan, sapagka’t ito ay magiging isang nananatiling palatandaan ng anak na lalaki
  • Ang pagbutihin ang pagdisiplina sa kanila at pagtuturo sa kanila sa mga prinsipyo ng pananampalataya at ibunsod sa kanila ang pagmamahal dito. Sinabi niya r : “Lahat kayo ay tagapag-alaga, may pananagutan sa kanyang inaalagaan, samakatuwid ang pinuno na may katungkulan na mag-alaga sa mga tao, siya ay may pananagutan sa kanila, at ang lalaki ay tagapag-alaga sa mga naninirahan sa kanyang tahanan at siya ay may pananagutan sa kanila, at ang babae ay tagapag-alaga sa tahanan ng kanyang asawa at ng anak nito at siya ay may pananagutan sa kanila, at ang isang alipin ay tagapag-alaga sa kayamanan ng kanyang amo at siya ay may pananagutan sa kanya, katotohanan kung gayon, kayong lahat ay tagapag-alaga at kayong lahat ay may pananagutan sa kanyang inaalagaan”. (Al-Bukhari: 2416 – Muslim: 1829)

Samaktuwid, dapat magsimula ang mga magulang sa pagdidisiplina nang ayon sa pinakamahalaga, at ang pinakamahalagang panimula ng pagdidisiplina sa kanila sa wastong pananalig na walang halong Shirk (pagtatambal sa Allah) at walang mga Bid`ah (wala sa katuruan), at pagkatapos ay ang tungkol sa mga Ibaadat (gawaing pagsamba) lalung-lalo na ang Salah (pagdarasal), pagkatapos ay sila ay turuan at disiplinahin mula sa mga magagandang kaugalian at mga kapuri-puring asal, at sa lahat ng gawaing mararangal at mabuti, at ito ang pinakadakilang gawain sa paningin ng Allah.

  • Ang paggugol:Ipinag-utos [bilang tungkulin] para sa ama ang paggugol sa kanyang mga anak, maging sa mga lalaki man o mga babe, at siya ay hindi maaaring magkulang dito at magpabaya, bagkus kailangan niyang itaguyod ito sa abot ng kanyang kakayahan at sinabi ng Sugo ng Allah : “Sapat na pagkakasala para sa isang tao ang magpabaya sa sinumang tungkulin niyang tustusan [o itaguyod]”. (Abu Daud: 1692) At sinabi pa niya r tungkol sa kaukulan ng pag-aalaga at paggugol sa mga batang babae lamang: “Sinuman ang dumaan ng pagsubok sa isang bagay hinggil sa mga batang babae na ito, at kanyang pinagbuti ang pag-aruga sa kanila, sila ay kanayng magiging panangga laban sa Apoy [ng Impiyerno]”. (Al-Bukhari: 5649 – Muslim: 2629)
  • Ang pagiging makatarungan sa pagitan ng mga anak, maging mga lalaki man o mga babae. Batay sa sinabi niya r : “Matakot kayo sa Allah at maging makatarungan kayo [at kayo ay makitungo ng pantay] sa pagitan ng inyong mga anak”. (Al-Bukhari: 2447 – Muslim: 1623) Samakatuwid, hindi maaaring nakalalamang ang mga babae sa mga lalaki, gayundin naman na hindi maaaring nakalalamang ang mga lalaki sa mga babae, sapagka’t ito ay magdudulot ng mga kasiraan na tanging ang Allah lamang ang nakakaalam.