Ang Mga Kinamumuhian sa [oras ng] Salaah

Ang Mga Kinamumuhian sa [oras ng] Salaah:

Ipinag-utos ng Allah na Tigib ng Kaluwalhatian at Kataas-taasan, ang pangangalaga [at pagsasakatuparan] ng Salaah (pagdarasal) sa lahat ng kalagayan ng tao maging sa oras ng digmaan at sa mga [panahon ng mga] kalamidad, sakit o karamdaman].

Ito ay ang mga gawain na nakapagbabawas ng gantimpala ng Salaah, at pinapawi nito ang kapakumbabaan at kataimtiman nito. At ito ay tulad ng sumusunod:

  1. Kinamumuhian ang paglingun-lingon habang nasa Salaah; sapagka’t ang Propeta r ay tinanong tungkol sa paglingun-lingon sa Salaah? Siya ay nagsabi: “Ito ay pagnanakaw na ninanakaw ni Satanas sa Salaah ng isang alipin”. (Al-Bukhari: 718)
  2. Kinamumuhian ang paglalaro sa pamamagitan ng kamay at mukha, at ang paglagay ng kamay sa baywang, at pagpilipit ng kanyang mga daliri, at pagpapalagutok nito.
  3. Kinamumuhian ang sinumang pumapasok sa Salaah, samantalang siya ay nagagambala ng mga bagay tulad kanyang pangangailangan upang tumugon sa tawag ng pangangailangan [pagtungo sa palikuran upang umihi o dumumi], o ang kanyang pangangailangan sa pagkain. Batay sa sinabi ng Propeta r: “Walang [dapat isagawang] Salaah kapag inilalapag na ang pagkain, at gayundin kapag siya ay nasa tawag ng pangangailangan (ang ihi at dumi)”. (Muslim: 560)