Ang Mga Nakakasira sa Salaah

Ang Mga Nakakasira sa Salaah:

Kinamumuhian ang paglalaro sa mukha o kamay habang isinasagawa ang Salaah. .

  1. Mawawalan ng saysay ang Salaah dahil sa di-pagsagawa sa isang Rukn (haligi ng Salaah) o Shart (patakaran), samantalang kaya niya itong isagawa, maging sinadya o nagkamali.
  2. Mawawalan din ito ng saysay dahil sa di-pagsagawa sa isa sa mga Wajib (kailangang gawain) sa Salaah nang sinasadya.
  3. Mawawalan ng saysay ang Salaah dahil sa pagsasalita nang sinasadya.
  4. Mawawalan ng saysay ang Salaah dahil sa Qahqahah, ito ay ang pagtawa na may tinig.
  5. Mawawalan ng saysay ito dahil sa mga walang kabuluhang paggalaw, kapag ito ay marami na magkasunud-sunod na hindi naman kanais-nais.