Ang mga pagkaing hinango mula sa dagat at ang mga hayop sa kalupaan

Ang Mga Pagkaing Hinango Mula sa Dagat

ng Itinutuirng Bilang Mga Pagkaing-dagat ay ang Hindi Nabubuhay Maliban sa Tubig, at Hindi Maaaring Mabuhay at Manatili sa Lupa.
At ang Tinutukoy na Dagat ay ang Malaking Katawan ng Tubig, kaya kabilang dito ang Mga Ilog, Dagat-dagatan at mga Sapa at ang iba pa may Malaking Tubig.
Samakatuwid, ang lahat ng mga naturang pagkaing-dagat, maging ito ay hayop o halaman na nakuha o natagpuang patay na, ay pinahihintulutan bilang pagkain hangga’t ito ay hindi nagdudulot ng kapinsalaan sa kalusugan.
Ang Kataas-taasang (Allah) ay nagsabi: { Ipinahihintulot para sa inyo ang panghuhuli [ng lamang-tubig] sa dagat at ang pagkain nito bilang panustos para sa inyo}. Surah Al-Ma`idah (5): 96
Ang panghuhuli [o pamimingwit at pangingisda] ay tumutkoy sa mga nahuhuling buhay dito, at ang mga ‘pagkain’ dito ay tumutukoy sa mga patay na hayop-dagat.

Ang Mga Hayop sa Kalupaan

Para sa Mga Hayop sa Kalupaan Upang Maging Halal Bilang pagkain, dalawang patakaran ang kailangang ipatupad:

  • Na ito ay Mga hayop na Ipinahihintulot Kainin.
  • Na ang Pagkuha Nito o Pagkatay Nito ay sa Pamamagitan ng Pamamaraan Itinakda ng Islam.