Ang Mga Pangangailangang [Katangian na Dapat Taglayin] ng Wastong Da’wah – pag-aanyaya sa Allah

Inilarawan ng Allah ang wastong Da`wah ayon sa mga katangian na nagbibigay sa kanya ng kahigtan bukod sa iba pa sa kanya. At ito ay ang mga sumusunod:

  1. Ang Tamang Pananaw at Kaalaman:

Kaya ang Da`iyah ay nararapat nagtataglay ng kaalaman tungkol sa kanyang ipinag-aanyaya, malinaw niyang nailallarawan ang mga kautusan para sa tao. Batay sa sinabi ng Kataas-taasang (Allah): {Sabihin mo [O Muhammad]: “Ito ang aking daan; ako ay nag-aanyaya para sa (patnubay ng) Allah batay sa malinaw na kaalaman [katibayan], at ang sinumang sumusunod sa akin}. Yusuf (12): 108
Ibig sabihin ay O ikaw na Propeta, sabihin mo: Ito ang siyang aking pamamaraan at pamamatnubay, na ako ay mag-aanyaya sa Allah batay sa kaalaman at karunungan, at ito ang pamamaraan ng sinumang sumunod sa akin mula sa mga Da`iyah.
At hindi kinakailangan para sa isang Muslim na maging maalam sa maraming mga bagay upang mag-anyaya sa Allah, datapuwa’t kung siya ay magkaroon ng kaalaman ito ay dapat niyang ituro, samakatuwid kapag nagkaroon siya ng kaalaman sa Kaisahan ng Allah sa pagsamba, kinakailangang kanyang ipaabot ito sa mga tao, at kapag nagkaroon ng kaalaman sa mga kabutihan ng Islam, kinakailangang kanyang ipaabot ito sa mga tao, maging kahit ito ay isang talata mula sa Qur’an. Batay sa sinabi niya ﷺ : “Ipaabot ninyo ang anumang inyong natutuhan mula sa akin maging ito may ay isang talata [ng Qur’an]”. (Al-Bukhari: 3274)
At ganyan ang mga Sahabah (kasamahan ng Propeta) – sumakanila nawa ang lugod ng Allah – kanilang pinag-aaralan ang mga prinsipyo ng Relihiyon at mga saligan nito, at pagkatapos ay humahayo sila sa kanilang mga mamamayan upang mag-aanyaya sa kanila sa Islam at kanilang hinihikayat rito, at ang kanilang ugali ang pinakamainam na tagahikayat sa mga tao sa pagyakap sa Islam.

  1. Ang Hikmah (karunungan at mahusay na pamamaraan) sa Da`wah:

Ang Kataas-taasang Allah ay nagsabi: {Anyayahan mo [O Muhammad] (ang sangkatauhan) sa Landas ng iyong Panginoon ng may Hikmah (karunungan at mahusay na pamamaraan) at mabuting pangangaral, at makipagtalo ka sa kanila sa paraan na higit na mainam}. An-Nahl (16): 125
At ang Hikmah: Ito ay ang pagkakaroon ng kakayahang magkaroon ng makatuwirang pagpapasiya at magbigay ng tamang payo sa tamang panahon at lugar batay sa kanilang karanasan at kaalamang taglay.
At dahil sa pagkakaiba sa pagitan ng mga tao tungkol sa kanilang kaugalian at kakayahan o antas ng pang-unawa, kailangan ng isang Da`iyah na pumili ng angkop na paraan para sa kanila, at pagkakataon upang kanyang maihatid ang mensahe sa kanilang puso.
At ang lahat ng ito ay nangangailagan ng kahinahunan, kabaitan, pagmamalasakit at magandang pag-anyaya at hindi nagdudulot ng ibayong galit. A ito ang dahilan kung bakit ipinapayo ng Allah sa Kanyang Sugo ﷺ na siya ay maging isang mahinahon at mapagpaumanhin sa mga tao, at kung siya ay naging mahigpit, marahas at matigas, katiyakang silang mga tao ay magsisipaglayo sa kanya. Batay sa sinabi ng Kataas-taasang (Allah): {At dahil sa Habag mula sa Allah, ikaw [O Muhammad] ay naging mahinahon sa kanila. At kung ikaw ay naging marahas at matigas ang puso, katiyakang sila ay magsisilayo sa iyong paligid}. Al-`Imran (3): 159