Ang mga patakaran ng ugnayan sa pagitan ng isang lalaki at ng isang babaeng banyaga (hindi kaanu-ano)

Ang mga patakaran ng ugnayan sa pagitan ng isang lalaki at ng isang babaeng banyaga (hindi kaanu-ano):

  1. Ang pagbaba ng paningin:

Kaya kinakailangan para sa isang Muslim na huwag tumingin sa mga Awrah (maselang bahagi ng katawan), at huwag tumingin sa anumang pumupukaw ng pagnanasa sa sarili, at huwag tumingin nang matagal sa isang babae na hindi naman dapat kailangan.
At katotohanang ipinag-utos ng Allah sa dalawang kasarian (lalaki’t babae) ang pagbaba ng kanilang mga paningin, sapagka’t ito ay pamamaraan ng pananatili sa kalinisang-puri at pangangalaga sa mga dangal, kung saan ang pagpapahintulot ng paningin nang walang hangganan ay daan ng mga kasalanan at mga kahalayan. Ang Kataas-taasang (Allah) ay nagsabi:
{Sabihin mo sa mga naniniwalang lalaki na kanilang ibaba ang kanilang mga paningin [sa mga bawal na bagay], at pangalagaan ang kanilang mga maseselang bahagi ng katawan [upang hindi makagawa ng kahalayan]. Iyan ay higit na dalisay para sa kanila. Katotohanan, ang Allah ay Lubos na Nakababatid sa anumang kanilang mga ginagawa.
At sabihin mo sa mga naniniwalang babae na kanilang ibaba ang kanilang mga paningin [sa mga bawal na bagay], at pangalagaan ang kanilang maseselang bahagi ng katawan, [upang hindi makagawa ng kahalayan]}. Surah An-Nur (24): 30-31
At kung mangyari man, at sa di-sinasadya ay napatingin ang isang babae, magkagayon kinakailangan para sa kanya na kanyang ilihis ang kanyang paningin sa babae, sapagka’t katotohanan, ang pagbaba ng paningin ay sumasaklaw sa lahat ng bagay na maaaring umakay [o pumupukaw] sa pagnanasang sekwal na ipinakikita sa mga media at internet.

  1. Ang pakikitungo ayon sa kagandahang asal at pag-uugali:
 

Kaya maaari niyang kausapin ang babaeng hindi niya kaanu-ano, at maaari rin siyang kausapin nito, at kapwa silang makitungo sa isa’t isa sa kagandahang asal at pag-uugali, kalakip ang paglayo sa lahat ng nakakapukaw ng mga pagnanasang sekswal sa pamamagitan ng anupamang pamamaraan, at dahil dito:
• Pinagbawalan ng Allah ang mga kababaihan mula sa mga malalambing at malalambot na pananalita kapag nakikipag-usap sa mga di-kaanu anong kalalakihan, at pinag-utusan na maging maliwanag sa salita. Ang Kataas-taasang (Allah) ay nagsabi: {Kaya’t huwag kayong maging malambing sa (inyong) pagsasalita (sa mga lalaki), at baka siya na ang puso ay may karamdaman (may hangarin ng kalaswaan, pagkukunwari) ay magnasa (ng kahalayan); datapuwa’t mangusap kayo (sa kanila) ng marangal na salita}. Al-Ahzab (33): 32
• Ipinagbawal nito ang nakakaakit na mga galaw sa paglakad at pagkilos, at paglantad ng ilang mga uri ng pagpapalamuti. Ang Kataas-taasang (Allah): {At huwag nilang hayaang ipadyak ang kanilang mga paa upang kanilang mailantad ang anumang kanilang ikinukubling palamuti [ganda]}.Surah An-Nur (24): 31

  1. Ang pagbabawal sa Al-Khulwah (pag-iisa):

At ang kahulugan ng Khulwah ay ang pag-iisa ng lalaki at isang babaeng (hindi kaanu-ano) sa isang lugar na walang nakakakita sa kanila rito na isa man, at tunay na ipinagbawal ng Islam ang Khulwah, sapagka’t ito ay isa sa mga pintuan ni Satanas upang mahulog sa kahalayan. Siya ﷺ ay nagsabi: “Maging maingat! Huwag mapag-isa ang isang lalaki at isang babae maliban na ang kanilang ikatlo ay si Satanas”. (At-Tirmidi: 2165)

  1. Al-Hijab (Ang Pagsusuot ng Takip):

Ipinag-uutos ng Allah ang Hijab (pagsusuot ng takip) sa babae at hindi sa lalaki, sa dahilang ang babae ay nauugnay sa mga aspeto ng kagandahan at ng tukso, na naghahatid sa mga kalalakihan na makagawa ng gma gawaing makasalanan.
At katotohanang isinabatas ng Allah ang Hijab para sa ilang mga layunin, ang ilan dito:
• Upang kanyang malayang maipatupad ang kanyang mabubuting mithiin sa buhay at sa komunidad sa iba’t ibang larangan ng agham at pag-aaral sa magandang pamamaraan kaalinsabay ng pangangalaga sa kanyang karangalan at kalinisang-puri.
• Upang kanilang masugpo ang mga oportunidad ng tukso at kaguluhan sa gayong ay kanilang matiyak ang kalinisan ng pamayanan sa isang dako, at mapangalagaan ang karangalan ng babae sa kabilang dako.
• Upang kanilang matulungan ang mga kalalakihang tumitingin sa babae na magkaroon ng pagpigil sa kanilang mga sarili at sa gayon sila ay pakikitunguhan nang may paggalang at may karangalan at hindi sila ituring bilang isang kasangkapan nang-aakit at nanunukso sa mga kalalakihan.