Ang mga uri ng babae para sa lalaki

Ang mga uri ng babae para sa lalaki:

Ang babae para sa lalaki ay may mga uri:

  1. Na ang babae ay magiging kanyang asawa:

At ipinahihintulot sa lalaki ang pagtingin at pagpapakaligaya sa kanyang asawa nang ayon sa kanyang nais, at ipinahihintulot din iyon sa babae sa kanyang asawa, at sa katunayan binansagan ng Allah ang asawang lalaki bilang isang saplot para sa asawang babae, at ang asawang babae bilang isang saplot para sa asawang lalaki, na wari bang isang magandang larawan ng sikolohiyang ugnayan, damdamin at pisikal sa pagitan nilang dalawa. Siya (ang Allah) ay nagsabi: {Sila ay inyong mga saplot [sa katawan at panangga] at kayo ay saplot rin para sa kanila.} Surah Al-Baqarah (2): 187 (Tingnan ang pahina: 230)

  1. Na siya (ang babae) ay magiging isa sa kanyang mga Mahram:

At ang tinutukoy bilang mga Mahram ay ang lahat ng lalaki na ipinagbabawal ang pag-aasawa sa kanya nang habang buhay, at ang mga Mahram ay tulad ng mga sumusunod:

1 Ang ina o lola, sa panig ng ama o ina, tulad ng nanay ng ina at nanay ng ama at pataas.
2 Ang anak na babae, o anak na babae ng anak na lalaki, o anak na babae ng anak na babae at pababa.
3 Ang kapatid na babae na buo, o ang kapatid na babae sa ama, o ang kapatid na babae sa ina.
4 Ang tiyahin sa panig ng ama, at ito ay ang kapatid na babae ng ama na buo, o sa ama lamang, o sa ina lamang, at pasok dito ang tiyahin ng ama at tiyahin ng ina.
5 Ang tiyahin sa panig ng ina, at ito ay ang kapatid na babae ng ina na buo, o kapatid niya na babae sa ama lamang, o sa ina lamang, at pasok dito ang tiyahin ng ama at tiyahin ng ina.
6 Ang anak na babae ng kapatid na lalaki na buo, o sa ama lamang, o sa ina lamang, at pababa tulad ng anak na babae ng anak na lalaki ng kapatid na lalaki.
7 Anak na babae ng kapatid na babae na buo, o sa ama lamang, o sa ina lamang, at pababa tulad ng anak na babae ng anak na babae ng kapatid na babae.
8 Ang ina ng asawang babae (biyenan), maging ang asawang babae ay kapiling niya o nahiwalayan niya, sapagka’t ang nanay nito ay kabilang sa tunay na mga Mahram, gayundin ang nanay ng nanay ng asawang babae (ang lola niya).
9 Ang anak na babae ng asawang babae na hindi sariling anak niya (lalaki).
10 Ang asawang babae ng anak na lalake at pababa (tulad ng apong lalake ng asawang babae)
11 Ina-inahan [ asawa ng kanyang ama ] at pataas, tulad ng asawang babae ng kanyang kapatid na lalaki (mula sa panig ng kanyang ama-amahan [asawa ng kanyang ina ]
  1. Na ang babae ay hindi kaanu-ano para sa kanya:

At araw-araw ating nababasa ang mga ulat at mga statistiko ng mga kaso tungkol sa panggagahasa at mga makasalanang relasyon na sumisira sa maraming pamilya at mga lipunan na hindi nagpapatupad sa mga Batas ng Allah.