Ang Mga uri ng Karne Sa mga Karinderya at mga Pamilihan

Ang Mga uri ng Karne Sa mga Karinderya at mga Pamilihan:

  1. Ang mga lamang-karne na kinatay ng isang di-Muslim at isang tao mula Angkan ng Kasulatan (Hudyo at Kristiyano), tulad ng Budista, Hindu at Ateista, ito ay ipinagbabawal. At ito ay kinabibilangan ng mga karneng na inihahain sa mga karinderya at mga tindahan ng bansa na ang nakararami sa mga tao nito ay hindi mga Muslim at Angkan ng Kasulatan (Hudyo at Kristiyano), samakatuwid ang hatol dito ay ang pagbabawal hanggang sa mapatutunayan ang kasalungatan nito.
  2. Ang karne mula sa mga hayop na pinatay ng isang Muslim o Angkan ng Kasulatan (Hudyo at Kristiyano) sa Islamikong Pamamaraan, samakatuwid ito ay ipinahihintulot ayon sa napagkaisahang pasiya ng mga mapananaligang iskolar.
  3. Ang karne mula sa mga hayop na pinatay ng isang Muslim o Angkan ng Kasulatan (Hudyo at Kristiyano) sa pamamaraang hindi Islam, tulad ng pangunguryente o paglulunod o pagpukpok o pagbagok: Samakatuwid, ito ay walang pag-aalinlangan na ipinagbabawal.
  4. Ang karne mula sa mga hayop na kinatay ng isang Angkan ng Kasulatan (Hudyo o Kristiyano) na walang alam sa kalagayan ng pagkakatay, gayundin ang anumang matatagpuan sa kanilang mga karinderya at mga tindahan. Ang pangkalahatang pananaw rito ay: ito ay kanilang mga kinatay, kaya ang tamang opinyon dito, ipinahihintulot ang pagkain nito nguni’t nararapat na bigkasin o sambitin ang Bismillah (sa Ngalan ng Allah) sa sandaling kumain, nguni’t higit na mainam ay ang paghanap ng Halaal (malinis, ipinahihintulot) na karne dito.