Ang Pag-aanyaya sa pamilya – Ang Da’wah (pag-aanyaya) sa Islam

Nararapat para sa sinumang pinatnubayan ng Allah na makapasok sa Islam na maging masigasig sa pag-aanyaya sa kanyang pamilya at mga kamag-anak, sapagka’t sila [mga kamag-anak] ang pinakamalapit na tao at pinakamamahal sa kanya, at dapat na maging matiisin sa mga daranasin mula sa kanila at magsikap makapagbigay ng mahusay na pamamaraan para rito. Batay sa sinabi ng Allah na Tigib ng Pagpapala at Kataas-taasan: {At iyong iutos ang pagdarasal sa iyong pamilya, at maging matiyaga (sa anumang hirap na iyong dadanasin) dito}. Ta-Ha (20): 132

At maaaring matagpuan ng ilang mga Da`iyah ang pagtanggap ng kanyang paanyaya [Dawa’h] mula sa mga di-kamag-anakan at hindi niya ito matagpuan sa kanyang mga malalapit na kamag-anak, kaya siya ay masasaktan at mawalan ng pag-asa, nguni’t ang Da`iyah ay kailanman ay hindi nawawalan ng pag-asa; at siya ay laging nagsisikap na akayin sila sa katotohanan [ng Islam] sa pamamagitan ng paggamit ng iba’t-ibang pamamaraan kaakibat ng pagdarasal sa Dakilang Allah na nawa’y sila ay patnubayan maging sa mga pinakamahirap na kalagayan.

Tulad ng ginawa ng Sugo ﷺ sa kanyang tiyuhin na si Abu Talib na tumutulong sa kanya at nagtatanggol sa kanya sa harap ng mga Quraish, nguni’t hindi rin yumakap sa Islam, at nanatili ang Propeta ﷺ sa paggawa ng iba’t ibang paraan sa pag-aanyaya sa kanya hanggang sa mga huling sandali ng buhay nito habang kanyang sinasabi: “O aking minamahal na tiyuhin! Sabihin mo ang Laa ilaaha illallaah (Wala nang ibang Diyos na dapat sambahin maliban sa Allah), isang Salita na ipangangatuwiran ko para sa iyo sa harapan ng Allah”. (Al-Bukhari: 3671 – Muslim: 24), subali’t hindi niya tinugunan ang paanyaya at siya ay namatay sa kawalan ng paniniwala. Kaya ibinaba ang Salita ng Kataas-taasang Allah: {Katotohanang hindi mo mapapatnubayan [O Muhammad] ang sinumang iyong naisin; datapuwa’t ang Allah ang namamatnubay sa sinumang Kanyang naisin, at Siya ang higit na nakakaalam sa mga (taong) tumatanggap ng patnubay}. Al-Qasas (28): 56

Samakatuwid, kailangan sa Da`iyah na magsikap sa abot ng kanyang kakayahan, at patuloy na ipalaganap ang Relihiyon, at gabayan ang mga tao tungo sa kabutihan, datapuwa’t ang mga puso ay nasa Kamay ng Allah, pinapatnubayan Niya ang sinumang Kanyang nais tungo sa matuwid na landas.