Ang Pag-aaral sa mga Batas ng Islam

Ang Pag-aaral sa mga Batas ng Islam

Nararapat sa isang Muslim ang maging masigasig sa pagsasaliksik at pag-aaral ng mga batas ng Islam upang ito ay kanyang maipatupad bilang Ibaadah para sa lahat ng mga aspeto ng kanyang buhay, sa kanyang mga pagsamba, mga transaksyong kalakalan at mga pakikipag-ugnayan nang ayon sa wastong karunungan at kaalaman, tulad ng sinabi ng Sugo ng Allah r: “Sinuman ang nais ng Allah na igawad sa kanya ang kabutihan, Kanyang palalawakin para sa kanya ang pang-unawa sa relihiyon (Islam)”. (Al-Bukhari: 71 – Muslim 1037).

Kaya tungkulin niyang pag-aralan ang mga batas na ginawang tungkulin [na dapat tupdin] para sa kanya, tulad ng pamamaraan ng pagsasagawa ng Sah (pagdarasal), Taharah (paglilinis sa pamamagitan ng Wudu’ o Ghusl), gayundin ang mga ipinahihintulot at ipinagbabawal sa mga pagkain at inumin at iba pa rito, nakabubuti rin para sa kanya ang pag-aaral sa mga katuruan na kaaya-aya sa Islam bagaman hindi naman ginawang tungkulin [na dapat tupdin] para sa kanya.

 Ang mga Islamikong Batas :

Lahat ng salita ng tao at ng kanyang mga kilos ay inuuri sa batas ng Islam Batay sa limang kalagayan:

Waajib [Kailangan at Dapat] Ito ay ang mga ipinag-uutos ng Allah na ang gumagawa [o tumutupad] nito ay Kanyang ginagantimpalaan at pinarurusahan ang hindi gumagawa [o tumutupad] nito, katulad ng [takdang] limang pagdarasal at pag-aayuno sa buwan ng Ramadhan.
Haraam [Bawal] Ito ay ang mga ipinagbabawal ng Allah na ginagantimpalaan Niya ang tumatalikod o umiiwas nito at pinarurusahan Niya ang gumagawa nito, katulad ng pangangalunya at pag-inom ng alak.
Mustahabb [tinawag din ito bilang Sunnah at Kaaya-aya] Ito ay ang itinatagubilin ng Islam ang paggawa nito na kung saan ay ginagantimpalaan ang gumagawa nito at hindi pinarurusahan ang hindi gumagawa nito, tulad ng pagngiti sa pakikipagharap sa mga tao, at ang pagbati ng Salaam sa kanila, at ang pag-alis ng mga dumi sa daan.
Makrooh [Kinamumuhian] Ito ay ang mga itinatagubilin ng Islam na iwasan na kung saan ay ginagantimpalaan ang umiiwas o hindi gumagawa nito, datapuwa’t hindi pinarurusahan ang gumagawa nito, tulad ng paglalaro ng mga daliri habang nagsasagawa ang Salaah (pagdarasal).
Mubaah [Pinahihintulutan] Ito ay nauukol sa mga gawain na hindi ipinagbabawal at hindi rin naman ipinag-uutos, tulad ng ng pagkain, pag-inom at pagsalita.