Ang Pag-aasawa sa Islam

Ang Pag-aasawa sa Islam

 Ang pag-aasawa ay kabilang sa pinakamalaking mga pag-uugnayan na binigyang-diin ng Islam. .

Ang pag-aasawa ay kabilang sa pinakamatatag na ugnayan na pinahahalagahan ng Islam at ipinanghihikayat ito, at ito ay itinuturing bilang Kaparaanan ng mga Sugo (Tunghayan ang pahina 218).

At katotohanan, binigyan ng pagpapahalaga ng Islam ang mga alituntunin, ang mga kagandahang asal nito, at ang mga karapatan ng mag-asawa sa paraang mapangalagaan nito ang katatagan ng ugnayang pag-aasawa at mapanatili nito ang isang matibay at matagumpay na pamilya na kung saan ang mga anak ay pinagyayaman sa kabutihang asal at katatagan ng isip at pagkamatuwid sa pananampalataya at pagkamit ng kahusayan sa lahat ng mga aspeto ng buhay.

At ang ilan sa mga alituntuning binanggit ay ang mga sumusunod:

Nagtakda ang Islam ng mga patakaran na kinakailangan ng mag-asawa [lalaki’t babae] upang maging maayos ang kanilang pag-aasawa at ugnayan, at ito ay ang mga sumusunod:

Ang Mga Patakatan ng Islam sa Babaing Pakakasalan:

  1. Ang babae ay dapat isang Muslim o Angkan ng Kasulatan (Ibig sabihin ay Hudyo o Kristiyano) naniniwala sa kanyang relihiyon, nguni’t ang Islam ay hinihimok tayo sa pagpili ng babaing Muslim na may paniniwala [Eeman], sapagka’t siya ay magiging isang ina na mag-aalaga ng kanyang mga anak, makatutulong sa iyo sa kabutihan at sa pagpapakatuwid. Batay sa sinabi ng Propeta r : “Datapuwa’t piliin ang babaing may paniniwala [Eeman], at ikaw ay mapapaunlad”. (Al-Bukhari: 4802 – Muslim: 1466).
  2. Ang siya ay dapat na malinis na babae sapagka’t, ipinagbabawal ang pag-aasawa sa nakilalang mahalay at walang dangal. Batay sa sinabi ng Kataas-taasang (Allah): {At gayundin (na pinahihintulutan sa inyo sa pag-aasawa) ang mga malilinis na babae mula sa mga naniniwala [Muslim] at mga malilinis na babae mula sa mga pinagkalooban ng Kasulatan [mga Hudyo at kristiyano].” (Soorat Al-Maa’idah, 5:5)
  3. Ang siya ay hindi dapat kabilang sa kanyang mga Mahram na ipinagbabawal sa kanya na asawahin sa habang buhay. Batay sa naunang naipaliwanag (Pahina 223), at huwag pag-isahin sa kanyang pag-aasawa ang isang babae at ang kapatid nito, o ang kanyang tiyahin maging sa panig ng kanyang ama o ina.

Ang mga Patakaran ng Islam sa Lalaking Mag-aasawa:

Ipinag-uutos [bilang tungkulin] sa lalaking mag-aasawa na siya ay isang Muslim at ipinagbabawal sa Islam na ang isang babaeng Muslim na mag-asawa ng hindi Muslim, maging anupaman ang relihiyon nito, maging Angkan man ng Kasulatan (Hudyo o Kristiyano) o hindi Angkan ng Kasulatan, at binigyang-diin ng Islam ang pagtanggap sa lalaking mag-aasawa kung nasa kanya ang dalawang patakaran:

  • Ang matuwid ng pagsunod sa pananampalataya.
  • Maganda ang pag-uugali.

Siya r ay nagsabi: “Kapag hiningi sa inyo ang kamay ng inyong anak na babae [upang pakasalan] ng isang lalaking [Muslim] na inyong kinalulugdan ang kanyang Eeman [paniniwala] at mabuting pag-uugali, magkagayon inyong tanggapin ang kanyang kahilingan, sapagkat kung hindi ninyo ito magawa, magkakaroon ng katiwalian sa ibabaw ng lupa”. (At-Tirmidi: 1084 – Sunan Ibn Majah: 1967)