Ang pagyakap sa Islam ng mga kabataan

Ayon sa katuruan ng Islam, ang lahat ng mga tao ay ipinanganak na Muslim, may likas na paniniwala sa Allah [ito ang tinatawag na Al-Fitrah (likas ng paniniwala) nguni’t sila ay iminulat at pinasunod lamang sa ibang mga relihiyon dahil ito ang iminulat ng mga magulang sa kanila. Sinabi ng Sugo ng Allah ﷺ : “Walang isa mang naipapanganak maliban na ipinanganganak ito sa Al-Fitrah [ipinanganak na may likas ng paniniwala sa Alalh]. Samakatuwid, ang kanyang mga magulang ang nagtakda sa kanya bilang isang Hudyo, o isang Kristiyano o isang Pagano”. (Al-Bukhari: 1292 – Muslim: 2656).

Nguni’t hinggil sa mga anak ng magulang na di-Muslim ating itinuturing sila bilang mga di-Muslim sa mundong ito; kung sila ay mamatay sa murang gulang, magkagayon ang Allah na Tigib ng Kapangyarihan at Kapita-pitagan ang Siyang pinakamakatarungang Tagapaghatol at Siya ang nakaaalam sa lihim at nakatago, at sila ay Kanyang idadaan sa pagsusulit at pagsubok sa Araw ng Pagbabangong Muli, at sinuman ang sumunod, siya ay makapapasok sa Paraiso, samantalang ang sinumang sumuway, ay papasok sa Apoy.

At nang tanungin ang Sugo ng Allah ﷺ tungkol sa mga anak ng mga Mushrikun (mapagtambal sa Kaisahan ng Allah). Siya ay nagsabi: “Ang Allah na Siyang lumikha sa kanila ang higit na nakaaalam sa kung ano ang kanilang lagi nang ginagawa”. (Al-Bukhari: 1317).

Nguni’t kailan natin maaaring ituring ang mga anak ng mga magulang na di-Muslim bilang Muslim sa mundong ito?

Upang mapapatunayan ito, mayroon itong iba’t ibang kalagayan. Ang ilan dito ay:

 1. Kapag yumakap sa Islam ang dalawang magulang, o yumakap sa Islam ang isa sa kanila, magkagayon ang bata ay nararapat sumunod kung sino sa dalawang magulang ang may pinakamabuting pananampalataya.
 2. Kapag yumakap sa Islam ang isang bata na may wastong pag-iisip kahit wala pa sa tamang gulang at kahit hindi pa yumakap sa Islam ang kanyang mga magulang. Sa katunayan, may isang batang Hudyo na naglilingkod sa Propeta ﷺ at ito ay nagkasakit, kaya dumalaw sa kanya ang Propeta ﷺ at siya ay naupo sa bahaging ulo nito. Siya ay nagsabi sa kanya: “Tanggapin mo ang Islam”, kaya siya [ang bata] ay tumingin sa kanyang ama na naroroon sa kanya, at ito ay nagsabi sa kanya: Sundin mo si Abu Al-Qasim ﷺ , kaya yumakap siya sa Islam, at lumabas ang Propeta ﷺ habang siya ay nagsasabi: “Ang lahat ng pagpupuri ay sa Allah na nagligtas sa kanya mula sa Apoy”. (Al-Bukhari: 1290)
 • Ang kanya bang mga magulang ay sabay na yumakap sa Islam o ang isa lamang sa kanila?
  • Oo => Siya ay itinuturing bilang Muslim at siya ay dapat na pakitunguhan batay sa mga alituntuning nauukol sa mga Muslim.
  • Hindi => Siya ba ay yumakap sa Islam nang malaya sa kanyang pamilya?
   • Oo => Ang mga Muslim skolar ay nagkaisang sumasang-ayon na siya ay itinuturing bilang isang Mulsim kung kanyang nabibigyang kaibahan ang tama at mali, at ang gayong kaalaman ay makapagliligtas sa kanya sa kabilang buhay.
   • Hindi => Hinggil sa mga anak ng magulang na di-Muslim ating itinuturing sila bilang mga di-Muslim sa mundong ito; kung sila ay mamatay sa murang gulang, magkagayon ang Allah na Tigib ng Kapangyarihan at Kapita-pitagan ang Siyang pinakamakatarungang Tagapaghatol at Siyang nakaaalam sa lihim at nakatago, at sila ay idadaan Niya sa pagsusulit at pagsubok sa Araw ng Pagbabangong Muli, at sinuman ang sumunod, siya ay makapapasok sa Paraiso, samantalang ang sinumanang sumuway, ay papasok sa Apoy.