Ang Pangangaso Ayon sa Batas ng Islam

Ang Pangangaso Ayon sa Batas ng Islam

Ang mga Muslim ay binigyan ng karapatan sa pangangaso ng mga hayop at mga ibon na ipinahihintulot kainin at hindi madaling hulihin para katayin, tulad ng iba’t ibang uri ng mga ibon sa mga bukid at parang na hindi kumakain ng mga karne, gayundin ng mga usa at mga maiilap na kuneho sa disyerto at katulad nito.

At mga patakaran para sa pangangaso ng mga hayop at maiilap [o mababangis na hayop] ay nararapat na tuparin kabilang ng mga sumusunod:

  1. Ang isang nangangaso ay nararapat na nasa tamang pag-iisip at nararapat tuparin ang gawaing ito nang ayon sa kanyang layunin, maging Muslim man siya o Angkan ng Kasulatan (Hudyo o Kristiyano), samakatuwid hindi ipinahihintulot na kuhanin ang mga nakuha sa pangangaso ng isang Wathani (taong sumasamba sa mga diyus-diyusan) o baliw.
  2. Ang pangangaso ay nasasaklawan lamang ng mga uri ng mga hayop ay hindi madaling isagawa ang pagkatay sapagka’t sila ay maiilap na tumatakbong papalayo sa tao, datapuwa’t kung ang mga ito ay madaling katayin, tulad ng manok, kambing baka, samakatuwid hindi ipinahihintulot ang pangangaso para sa mga ito.
  3. Ang sandata sa pangangaso ay nararapat makapatay nang dahil sa tulis o talim nito, tulad ng palaso, o bala, samantalang ang anumang ginamit na bagay na nakapapatay dahil sa bigat nito, tulad ng bato at ng nakakakatulad nito, ay hindi ipinahihintulot ang pagkain ng laman nito maliban kung ito ay nagawang katayin bago nalagutan ng hininga ito.
  4. Ang nararapat sambitin dito ang Ngalan ng Allah, at kanyang sasabihin: (Bismillaah) bago niya ikasa ang sandatang gagamitin para sa pagtudla ng hayop.
  5. Kapag naabutan niyang buhay pa ang hayop o ang ibon matapos ang pangangaso nito, kinakailangan para sa kanya na ito ay kanyang patayin sa pamamagitan ng pagkatay nito.
  6. Ipinagbabawal ang pangangaso ng hayop nang walang hangaring kainin ito, tulad ng isang tao na nangangaso ng hayop upang mag-aliw at magsaya, pagkatapos ay hindi niya kakain ang anumang nahuli niya sa kanyang pangangaso.