Ang Riba (Pagpapatubo)

Ang Riba (Pagpapatubo)

Ang Riba ay mayroong iba’t ibang uri, ang pinakamalubha nito at higit na ipinagbabawal ay ang Riba (pagpapatubo) sa mga utang at pautang.
At ito ay ang pagdaragdag sa puhunan ng yaman nang walang nagaganap na pagbibili o pagpapalitan ng gamit o kasangkapan sa pagitan ng magkabilang panig, at ito ay may dalawang uri:
:

Lahat ng utang o pautang na nagbibigay ng tubo sa nagpautang, ay isang uri ng Riba.

  • Riba Ad-Dayn (pagpapatubo sa pautang):

At ito ay ang pagdaragdag sa pautang sa oras na sumapit ang panahon ng pagbabayad, kapag hindi makayanang magbayad ng isang nakautang.
Ang halimbawa nito: Kung umutang si Said kay Khalid ng 1000 dolyar sa kasunduang ito ay kanyang babayaran pagkalipas ng isang buwan. Nang makalipas ang isang buwan at sumapit ang takdang pagbabayad, si Said ay walang kakayahang tumupad at magbayad ng utang. Kaya tinakdaan ng pinagkakautangan (Khalid) na ito ay nararapat niyang babayaran pagkalipas ng isang buwan ng 1100 dolyar, at kung hindi pa rin niya magawang bayaran pagkalipas ng dalawang buwan, ito ay magiging 1200 dolyar, at ganyan ang kalakarang iyan.

  • Riba Al-Qard (pagpapatubo sa utang):

Ang ibig sabihin nito, siya ay uutang sa isang tao o sa banko ng ilang halaga ng salapi sa kasunduang ito ay kanyang babayaran na may patong na tubo, halimbawa sa kanilang pinagkasunduang 5% bahagdan taon-taon sa salaping inutang.
Ang halimbawa nito: Siya ay nagnanais bumili ng isang bahay sa halagang 100,000 libo at wala siyang sapat na salapi upang bilhin ito, kaya siya ay magtutungo sa banko upang umutang dito ng salaping nagkakahalaga ng (isang daang libo) para sa pagbili ng naturang bahay sa kasunduang babayaran niya ito sa banko ng 150,000 libo nang buwanang hulugan sa loob ng limang taon.
Ang Riba (pagpapatubo) ay ipinagbabawal sa Islam, at ito ay kabilang sa mga malalaking kasalanan hangga’t ang pautang ay may tubo, maging ang utang ay gagamitin bilang puhunan para sa pagpapatayo ng isang kalakalan o industrya, o pamimili ng mga pansariling gamit, tulad ng bahay o lupa, o kasangkapang pambahay.
Samantalang ang pagbili ng isang kasangkapan sa pamamagitan nang hulugan na mas mataas sa halaga nito kaysa sa minsanang pagbabayad [ng salapi], ay hindi isinasaalang-alang bilang Riba.
Ang halimbawa nito ay tulad ng isang tao na bumibili ng isang kagamitang nagkakahalaga ng 1,000 na minsanang bayad [cash] o ng 1,200 na buwanang hulugan sa loob ng isang taon, sa bawa’t buwan ay isang daan na dolyar ang kanyang ibabayad sa tindahan ng nagmamay-ari ng naturang kasangkapan. [Kaya, ito ay hindi Riba].