Ang Salaah (pagdarasal) ng maysakit o may karamdaman

Ang Salaah (pagdarasal) ng maysakit o may karamdaman

Ang Salaah ay tungkulin ng isang Muslim sa lahat ng kanyang mga kalagayan habang siya ay nasa kanyang tamang pag-iisip at kamalayan, subalit pinangalagaan ng Islam ang bagay na nauukol sa pagkakaiba-iba ng mga kalagayan ng tao at ang kanilang mga pangangailangan, ang ilan dito ay ang kalagayan ng maysakit o may karamdaman.

At upang mabigyan ng linaw ito, sinasabi:

  • Ipinapahintulot ang hindi pagtindig sa Salaah ng isang may karamdaman na walang kakayahang tumindig, o ang pagtindig ay magbibigay-hirap para sa kanya, o magpapabagal sa kanyang paggaling, kaya siya ay dapat na magsagawa ng Salaah nang nakaupo, nguni’t kung wala siyang kakayahang gawin ito, magkagayon sa kanyang tagiliran. Siya r ay nagsabi: “Isagawa mo ang Salaah nang nakatindig, at kung wala kang kakayahan para rito, kung gayon ay paupo, at kung hindi wala kang kakayahan para rito, kung gayon ay gawin mong patagilid”. (Al-Bukhari: 1066)
  • Sinuman ang walang kakayahang magsagawa ng Ruku` (pagyukod) o Sujud (pagpapatirapa), magkagayon siya ay maaaring humilig sa abot nang kanyang kakayahan.
  • Sinuman ang nahihirapan sa pag-upo sa lapag o lupa, siya a pinahihintulutang maupo sa silya o sa nakakatulad nito.
  • Sinuman ang nahihirapan sa paglilinis sa bawa’t Salaah dahil sa kanyang karamdaman, magkagayon ipinahihintulot sa kanya na pagsamahin ang Dhuhr at ang `Asr, ang Maghrib at ang `Isha’.
  • Sinuman ang nahihirapan sa paggamit ng tubig dahilan sa karamdaman, ipinahihintulot sa kanya ang Tayammum (paghuhugas sa pamamagitan ng buhangin o alikabok bilang kapalit ng Wudu’) upang makapagsagawa ng Salaah.