Ang Sugal at Larong-sugal

Ang Sugal at Larong-sugal

Ang pagsusugal ang naglulublob sa nagsasanay nito sa pagkagumon.

Ano ang Sugal at Larong-sugal?

Ang pagsusugal ay isang gawaing pakikipagsapalaran ng salaping nakasalalay sa kinalabasan ng isang paligsahan o larong-pustahan. Sa pamamaraang ito, ipinakikipagsapalaran ng isang tao ang salapi batay sa kasunduan na siya at ang isa sa kanila ay tatanggap ng salaping halaga bunga ng isang naganap na paglalaro o pustahan. Kaya ang bawa’t kalahok ay umiikot sa pagitan ng pagpapaligsahan o pustahan; na kanyang matamo ang salaping nagmula sa kanyang katunggali o siya ay matalo upang matamo naman nito ng kanyang katunggali.

Ang Hatol o Kapasiyahan ng Islam Hinggil sa Sugal:

Ang pagsusugal ay ipinagbabawal, kaya naman ang paghihigpit nito ay binigyang-diin ng Qur’an at Sunnah, ang mga ilan dito ay:

 1. Itinuring ng Allah ang bunga ng kasamaan ng pagsusugal at ang kapinsalaan nito nang higit na malaki kaysa sa kabutihan at kapakinabangan nito. Sapagka’t ang Kataas-taasang Allah ay nagsabi: {Sila ay nagtatanong sa iyo [O Muhammad) tungkol sa Khamr (lahat ng nakalalasing na inumin) at pagsusugal. Sabihin mo: “Sa mga ito ay mayroong malaking kasalanan at ilang kapakinabangan sa mga tao; datapuwa’t ang kasalanan nito ay higit na malaki kaysa sa kapakinabangan nito}. Surah Al-Baqarah (2): 219
 2. Itinuturing ng Allah ang larong-sugal at sugal bilang isang uri ng karumihan at kasuklam-suklam dahil sa mga kapinsalaan idinudulot nito sa tao at sa lipunan, at Kanyang ipinag-utos ang pag-iwas dito, at itinakda Niya ito bilang isang dahilan ng pagkakawatak-watak at pagkapoot sa isa’t isa, at siyang dahilan ng pagtalikod sa Salaah (pagdarasal) at Dhikr (paggunita). Sapagka’t ang Kataas-taasang Allah ay nagsabi:
  {O kayong mga naniwala, ang [lahat ng mga] inuming nakalalasing, sugal at ang [pag-aalay sa] mga altar sa iba pa bukod sa Allah at ang mga palaso ay mga dungis na nagmula sa gawang-kamay ng Satanas. Kaya, [mahigpit na] iwasan ito upang sakali kayo ay magsipagtagumpay. Nais lamang ng Satanas na maglagay ng matinding galit at poot sa inyong pagitan sa [pamamagitan ng] mga inuming nakalalasing at sugal at [upang] ilihis kayo sa pag-aalaala sa Allah at sa pagdarasal. Kaya, hindi ba kayo magsisitigil? Surah Al-Ma`idah (5): 90-91

Ang Mga Kapinsalaan ng Pagsusugal at Larong-sugal sa Tao at sa Lipunan:

Ang Mga Kapinsalaan ng Pagsusugal ay mayroong malaki bunga para sa sarili at sa lipunan, ang mga ilan sa pinakamahalaga rito ay:

 1. Ito ang nagtatanim ng galit at poot sa pagitan ng mga manunugal o manlalaro, sapagka’t kapag ang mga magkakaibigan ay magsugal at ang isa sa kanila ay magwagi at makuha ang kanilang mga salapi, walang pag-aalinlangan na sila ay mapopoot sa isa’t isa at magkakaiinggitan, at maaaring humantong sa higit pang kasamaan tulad ng pagbabalak na patayin ito. Ito ay tunay na nagaganap at nasasaksihan ng lahat, kaya sinabi ng Kataas-taasang Allah: {Ang tanging hangad ni Satanas ay ang mag-udyok sa pagitan ninyo ng hidwaan at poot sa isa’t isa sa pamamagitan ng lahat ng bagay na nakalalasing at pagsusugal}. Bukod pa rito, ito ay nakahuhumaling upang talikuran ang mga tungkulin, tulad ng pagdarasal at pag-aalaala sa Allah.
  Batay sa sinabi ng Kapita-pitagang (Allah) at Kataas-taasan tungkol sa pagbanggit sa mga udyok ni Satanas sa kaakit-akit na gawaing pagsusugal at paglalaro para sa tao: {At kayo ay kanyang hahadlangan sa pag-aalaala sa Allah at sa pagdarasal}.
 2. Ang pagsusugal ang paninira sa mga ari-arian at paglulustay ng mga yaman, at isinasadlak nito sa pagkagumon ang mga manunugal sa maraming pagkalugi.
 3. Ang pagkahumaling at pagkahilig sa sugal at posibilidad ng pagkapanalo ay naghahatid ng pagkagumon, sapagka’t kung siya ay kumita man at nanalo, madaragdagan naman ang kanyang pagkagahaman at pagkatakaw sa pagsusugal, kaya siya ay magpapatuloy sa paghahanap ng salapi kahit sa paraang ipinagbabawal [tulad ng pagnanakaw, pandaraya], at kung siya an natalo, siya ay mananatili sa pagsusugal upang magbakasakaling kanyang maibalik ang mga natalo at nawalang salapi mula sa kanya, magkagayon man, ang kanyang pagkapanalo o pagkatalo ay naghahatid sa kanya sa kawalan ng sigla upang maghanap-buhay nang marangal at naghahatid sa pagkawasak ng lipunan.

Lahat ng mga paglalarong sugal, maging sa mga websites, electrical at electronic o alin mang uri nito ay ipinagbabawal, at kabilang sa mga malalaking kasalanan.

Ang Mga Iba’t Ibang Uri ng Sugal

Sadyang marami ang anyo at uri ng pagsusugal noon at ngayon, at ang ilan sa mga uri nito sa kasalukuyan ay:

 1. Ang pagsusugal ng isang laro na kung saan ang mga manlalaro ay magkakasundo na ang mananalo ay kanyang makukuha ang lahat ng itinayang salapi. Ang halimbawa nito’y maglalaro ang maraming bilang ng tao sa pamamagitan ng tiket, at ang bawa’t isa sa kanila ay maglalagay ng ilang halaga ng pera at sinuman ang magwagi sa kanila sa pamamagitan ng palabunutan ay kanyang makukuhang lahat ang salaping nalikom bilang taya.
 2. Ang mga larong-sugal [pustahan] ay isang gawain na kung saan ay ipinakikipagsalaparan ang kanyang itinayang salapi sa di-malamang kinalabasang pangyayari, bawa’t manunugal ay pumupusta sa isang grupo [team] ng manlalaro [tulad halimbawa sa basketball o football], kaya yaong mga nagpupustahan ay maglalagay ng kasunduang salaping pagpupustahan, at ang bawa’t isa ay pumupusta kung sino ang magwawagi sa naturang laro, at kung nanalo ang kanyang pinustahang grupo ay kanyang makukuha ang pinustahang salapi, nguni’t kung natalo ang grupo, natalo ang kanyang salaping ipinusta.
 3. Ang loterya ay isang uri ng pagsusugal na may sangkap na sapalaran [maaring panalo o talo]. Sa loterya, maraming bilang ng tiket ang ipinagbibili upang paglabanan, at mula sa di-mabilang na tiket ay bubunutin ang isang tiket na magwawagi na kadalasan ay malaking salapi ang nakataya. Halimbawa nito ay magbibili siya ng tiket na nagkakahalaga ng isang dolyar upang lumahok sa maaaring mapanalunang isang libong dolyar sa oras ng bunutan.
 4. Lahat ng larong-sugal, maging sa mga websites sa internet, computer at electronic on-line na may kasangkot na salaping paglalabanan ng magkabilang pangkat na nakaharap sa dalawang posibilidad: ang magwagi o matalo ang isa sa kanila.