Ano ang hatol kapag ang lalaki ay yumakap sa Islam at hindi yumakap sa Islam ang kanyang asawa?

Sa ganitong kalagayan, dapat nating isaalang-alang ang relihiyong kinabibilangan ng babae: Maaari na siya ay kabilang sa Angkan ng Kasulatan [Hudyo o Kristiyano], o siya ay kabilang sa ibang relihiyon, tulad ng Budista, Hindu, o pagano [sumasamba sa mga diyus-diyosan], o siya ay walang kinikilalang diyos at hindi naniniwala sa mga relihiyon.

 1. Ang asawang babae ay Hudyo o Kristiyano:

Kapag yumakap sa Islam ang isang lalaki samantalang ang kanyang asawang Hudyo o kristiyano ay hindi yumakap, samakatuwid ang gayong bisa ng kasal nito ay mananatili, sapagka’t ang pag-aasawa ng isang Muslim sa isang Kristiyano o Hudyo ay pinahihintulot .
Ang Kataas-taasang (Allah) ay nagsabi: {Sa Araw na ito, ipinahihintulot para sa inyo ang tayyibat [lahat ng mabuti at malinis na pagkain]. At ang pagkain niyaong mga pinagkalooban ng Kasulatan [mga Hudyo at Kristiyano] ay ipinahintulot para sa inyo at ang inyong [mga pagkain] ay ipinahihintulot din para sa kanila. At [ipinahihintulot para sa inyo upang pakasalan] ang mga malilinis na babae mula sa mga naniniwala at ang mga malilinis na babae mula sa mga pinagkalooban ng Kasulatan na nauna sa inyo}. Surah Al-Maidah (5): 5

Nguni’t kailangan niyang maging masigasig sa pag-aanyaya rito at pamamatnubay sa lahat ng mga paraan at daan.

 1. Ang Asawang Babae ay Hindi Hudyo o Kristiyano:

Kapag ang isang lalaki ay yumakap sa Islam at ang kanyang asawa ay tumangging yumakap sa Islam, at siya [asawang babe] ay hindi kabilang sa lipon ng Angkan ng Kasulatan (mga Hudyo at Kristiyano), bagkus siya ay isang Buddist, o Hindu, o pagano o bukod ditto, samakatuwid dapat isaalang-alang ang sumusunod:
Magkagayon, siya ay dapat maghihintay sa Iddah [palugit na panahon] para sa isang hiniwalayan, at ang alituntunin nito ay tulad ng nasa katapat na talahanayan.

 • At kung yumakap sa Islam habang nasa panahon ng Iddah [paghihintay] nito, magkagayon siya ay asawa pa rin niya at hindi na nangangailangan ng pagbabago sa kasunduan sa kasal.
 • Subali’t kung [ang asawang babae] ay tumangging yumakap sa Islam hanggang matapos ang ibinigay sa kanya na palugit, ang kasal ay mawawalan ng bisa.

Nguni’t kung kailan natapos ang Iddah [panahon ng paghihintay], saka siya yumakap sa Islam, magkagayon maaari niyang hininging muli ang kamay niot [para pakasalan] kung nais niya. Batay sa sinabi ng Allah na Tigib ng Kaluwalhatian at Kataas-taasan: {Gayundin naman, huwag ninyong panatilihin ang mga kasunduan (na namamagitan sa inyo at sa) mga babaeng di-naniniwala}. Al-Mumtahanah (60): 10
Ibig sabihin ay huwag ninyong panatilihin sa inyong pangangasiwa ang isang babaing di-naniniwala na hindi kabilang mula sa lipon ng Angkan ng Kasulatan matapos ang pagyakap mo sa Islam.

Ang Iddah (panahon ng paghihintay) ng babaing hiniwalayan:
  Kung siya [babae] ay pinakasalan ng lalaki at siya [babae] ay hindi naangkin nito (ibig sabihin ay sila ay hindi nagtalik bagkus nagkaroon lamang ng kasunduan ng pag-aasawa): Magkagayon, mahihiwalayan niya ito at ang pakikipag-ugnayan niya rito ay nagwakas ng dahil sa diborsiyo, at sa oras ng kanyang pagyakap sa Islam. Ang Kataas-taasang (Allah) ay nagsabi: {O kayong mga naniniwala! Kapag inyong pinakasalan ang mga naniniwalang babae, at pagkatapos, sila ay inyong hiniwalayan (diniborsyo) bago pa ninyo sila sipingan, kung gayon, hindi na kinakailangan na kayo ay magpalipas ng Iddah (panahon ng paghihintay) para sa kanila}. Al-Ahzab (33): 49
  Ang Iddah (panahon ng paghihintay) ng isang nagdadalang tao: Magtatapos ito sa oras na naipanganak niya ang kanyang dinadala, maging ito man ay mahaba o maikling panahon. Batay sa sinabi ng Kataas-taasang (Allah): {At sa kanila na nagdadalang-tao, ang kanilang takdang panahon ay hanggang sa maipanganak nila ang kanilang dinadala}. At-Talaq (65): 4
  Kung siya ay hindi nagdadalang-tao at dinaratnan pa rin ng buwanang regal, ang kanyang Iddah ay tatlong magkasunod na pagreregla pagkaraan ng diborsiyo o pagkaraan ng pagyakap ng asawang lalaki sa Islam; ibig sabihin – ang kanyang paghihintay na panahon ay natatapos kapag siya ay nakapagligo matapos ang ikatlong kalinisan, magkagayon ang kanyang Iddah ay tapos na. Batay sa sinabi Niya, ang Kataas-taasang (Allah): {At ang mga nahiwalay na babae (diborsiyada) ay maghihintay sa kanilang sarili ng (palugit na) tatlong regla}. Surah Al-Baqarah (2): 228
  Kung siya ay hindi nakararanas ng pagreregla sanhi ng kanyang kabataan, o katandaan nito at pagtigil ng pagreregla, o ng sakit panghabang-buhay, sa gayon ang kanyang Iddah ay tatlong buwan simula na siya ay idiborsiyo o simula ng pagyakap sa Islam ng kanyang asawa. Batay sa sinabi Niya na Kataas-taasang (Allah): {At sa inyong kababaihan na lumagpas na sa panahon ng kanilang buwanang dalaw (regla), kung kayo ay may alinlangan (tungkol sa kanilang panahon), magkagayon, ang kanilang Iddah (natatakdaang panahon) ay tatlong buwan, gayundin sa kanila na wala pang buwanang regla . Surah At-Talaq (65): 4

Kapag hindi yumakap sa islam ang asawang babae:

 • Siya ba ay isang Angkan ng Kasulatan (Hudyo o Kristiyano)?
  • Oo => ang kasal ay mananatili sa kalagayan nito at hindi nangangailangan ng pagbago, at dapat sa lalaki na anyayahan ang kanyang asawa ayon sa lahat ng tamang mga pamamaraan.
  • Hindi => Kung siya ay hindi isang Angkan ng Kasulatan, magkagayon kanyang aanyayahan siya sa Islam, at pagkatapos ay titingnan natin, kung siya ba ay yumakap sa Islam sa panahon ng Iddah (Tunghayan ang Iddah sa talahanayan na katapat)?
   • Oo => Siya ay asawa niya sa Islam at hindi sila nangangailangan ng panibagong kasunduan.
   • Hindi => Kung siya ay tumanggi sa Islam hanggang sa matapos ang Iddah, ang kasunduan ay nawalan na ng bisa, at kung kailan siya ay yumakap sa Islam, maaari silang magbalikan sa isa’t isa sa panibagong kasunduan.