Ano ang hatol kapag siya ay yumakap sa Islam, samantalang siya ay nakatali sa isang kasunduang patubuan?

Ano ang hatol kapag siya ay yumakap sa Islam, samantalang siya ay nakatali sa isang kasunduang patubuan?

Kapag siya ay yumakap sa Islam, samantalang siya ay nakatali sa isang kasunduang Riba [patubuan], siya ay may dalawang pagpipilian:

 1. Kapag siya ang kumukuha ng patubo at pakinabang (lumalamon ng Riba), sa gayon ay kukunin lamang niya ang puhunan ng kanyang salapi at hindi siya kukuha ng anuman mula sa patubo sa simula pa lang ng pagyakap niya sa Islam. Batay sa sinabi ng Kataas-taasang (Allah): {Subali’t kung kayo ay magsisi, [maaari ninyong] kuhaning muli ang inyong yamang [inyong ginawang puhunan]. Kaya, huwag kayong gumawa ng kamalian, at kayo ay hindi gagawan ng kamalian. Surah Al-Baqarah (2): 279
 2. Kapag siya naman ang nagbibigay ng patubo, sa gayon mayroon siyang dalawang mapagpipiliang kalagayan:
 • Kung magagawa niyang ipawalang-saysay ang kasunduan na walang ibubungang pinsala sa kanya, marapat sa kanya na ito ay kanyang gawin.
 • Samantalang kung hindi niya magagawang ipawalang saysay ang naturang kasunduan maliban sa pamamagitan ng napakalaking kapinsalaan, sa gayon itutuloy niya ang kasunduan, datapuwa’t kailangan niyang maging tiyak na hindi na niya babalikan ang ganito. Batay sa sinabi ng Kataas-taasang (Allah): {Kaya, sinumang dumating sa kanya ang paala-ala [o babala] mula sa kanyang Panginoon at [siya ay] tumigil [mula sa gawaing-riba], magkagayon [siya ay walang pananagutan] para sa anumang kanyang naging nakaraang kaso. At siya at ang kanyang gawain [ay ipinaubaya] sa [pasiya ng] Allah. Subali’t, sinuman ang nagbalik [sa gawaing ito] sila yaong mga maninirahan sa Apoy; sila ay mamamalagi roon nang walang hanggan}. Surah Al-Baqarah (2): 275

 

 • Ikaw ba ang pinagkakautangan at kumukuha ng patubo (lumalamon ng Riba)?
  • Oo => Isinasatungkulin sa iyo na kunin ang puhunan ng iyong yaman na hindi kasama ang patubo.
  • Hindi => Kapag ikaw ang nagbibigay ng patubo, magagawa mo bang ipawalang saysay ang kasunduan nang walang ibubunang malaking kapinsalaan?
   • Oo => Kinakailangan sa iyo na ipawalang saysay mo ang kasunduan, kung magagawa mo na walang ibubungang kapinsalaan ito sa iyo.
   • Hindi => Kung hindi mo magagawang ipawalang saysay ang naturang kasunduan o magtatamo ka ng malaking kapinsalaan dahil sa pagpapawalang saysay nito, kung gayon kailangan mong ituloy ang kasunduan, datapuwa’t kailangan mong maging tiyak na hindi mo na babalikan ang ganito sa daraating na panahon.