Ano ang Mga Hayop na Ipinahihintulot?

Ano ang Mga Hayop na Ipinahihintulot?

Sa pangkalahatang pananaw ng Batas na Islam, ang lahat ng lamang-karne ng hayop ay Halaal (malilinis at pinahihintulutan) maliban sa anumang ipinagbawal ng Qur’an at Sunnah.

At ang Mga Ipinagbabawal ay tulad ng mga sumusunod:

Ang baboy: alinmang bahagi nito maging sa loob nito o inilalabas nito ay itinuturing na marumi sa relihiyong Islam. Batay sa sinabi ng (Allah) na Tigib ng Kaluwalhatian at Kataas-taasan: {Sa inyo ay ipinagbabawal ang mga patay na hayop (na hindi kinatay), ang dugo, ang laman ng baboy}. Al-Ma`idah (5): 3
At sinabi pa ng Kataas-taasang (Allah): {O laman ng baboy, sapagka’t ito ay tunay na marumi}. Al-An`am (6): 145. Ang ibig sabihin ng marumi ay hindi malinis.

  1. Ang lahat ng may pangil mula sa mga mababangis [o ligaw] na hayop: Ang tinutukoy dito ay ang lahat ng mga hayop na kumakain ng karne, maging ito ay malaki, tulad ng leon at tigre, o maliit tulad ng pusa at mga nakakatulad nito, at kabilang dito ay ang aso.
  2. Lahat ng mga naninila [nandadagit] mula sa kawan ng mga ibon: Ito ay ang lahat ng ibon na kumakain ng karne, tulad ng palkon, agila, tagak-dagat at nakakatulad nito.
  3. Mga insekto: Ang lahat ng mga insekto sa kalupaan ay hindi ipinahihintulot na kainin, sapagkat ang mga ito ay hindi nakakatay, maliban sa balang, at ito ay ipinahihintulot kainin. Batay sa sinabi niya (Muhammad ﷺ): «Ipinahihintulot sa atin para kainin ang laman ng dalawang patay [na hayop]: Ang isda at ang balang». (Ibn Majah: 3218)
  4. Ang mga ahas, mga sawa at mga daga: Samakatuwid, ipinagbabawal ang pagkain nito, at ipinag-uutos sa atin ang pagpaslang dito. Siya (Muhammad ﷺ) ay nagsabi: «Limang hayop na mapanganib na dapat pinapatay sa labas at loob ng mga hangganan ng Makkah kahit siya ay nasa kalagayan ng Ihram [sa Hajj o Umrah]: Ang ahas, ang uwak na may kulay puti sa likuran at tiyan, ang mga daga, alakdan, ang mabagsik na aso, at lawing itim». (Al-Bukhari: 3136 – Muslim: 1198)
  5. Ang mga alagang asno: Ito ay ang asno na ginagamit sa mga labas ng bayan upang sakyan at magdala ng mga gamit.

Ang Mga Uri ng Mga Hayop na Ipinahihintulot:

Ang mga ipinahintulot ng Allah sa mga hayop na ito ay dalawang uri:

  • Ang mga maiilap na hayop na nabubuhay sa mga kasukalan [hindi inaalagan sa bahay o bukid] at tinatakbuhan ang tao at hindi madaling hulihin upang katayin: kaya ipinahihintulot ito sa atin sa pamamagitan ng pangangaso sa kanila sa Islamikong Pamamaraan.
  • Ang mga inaalagaan at maamo maaaring hulihin: Ito ay hindi ipinahihintulot maliban sa pamamagitan ng Islamikong Pagkatay.