Ano ang mga kayamanan na kinakailangang patawan ng Zakaah?

Ano ang mga kayamanan na kinakailangang patawan ng Zakaah?

Hindi kinakailangang patawan ng Zakaah ang anumang pagmamay-ari ng isang tao na kanyang pansariling gamit, tulad ng kanyang tinitirahang bahay gaano man laki ang pagkakahalaga nito, gayundin ang kanyang pansariling gamit na sasakyan kahit gaano man ito kamahal, at gayundin naman ang kanyang mga damit, pagkain at inumin.

Ang tanging kinakailangang patawan ng Zakaah na ipinag-utos ng Allah [bilang tungkulin] ay ang mga uri ng kayamanan na hindi nabibilang sa kanyang mga pansariling pangangailangang gamit, at mula sa likas [ng yamang] ito ay pinaparami at pinalalago. Tulad ng mga sumusunod:

  1. Ang ginto at ang pilak na hindi ginagamit sa pananamit at paggagayak:

Ito ay hindi pinapatawan ng Zakaah maliban kung ito ay umabot sa takdang Nisab [pamantayan o batayan ng sukat na halaga]) at tumagal ito ng buong isang lunar na taon [sa kanya], na ang katumbas nito ay 354 na araw.
At ang Nisab (Pamantayan o Batayang Sukat ng Halaga) ng Zakaah dito ay tulad ng mga sumusunod:
Ang ginto ay halos katumbas ng 85 gramo, at ang pilak ay 595 gramo.
L’argent : 595 grammes.
Kapag ang isang Muslim ay may pag-aari ng ganitong halaga at tumagal [sa kanya] ng isang taon, kinailangan niyang ilabas ang Zakaah nito na 2,5%.

  1. Ang mga ari-arian at mga salaping papel sa iba’t ibang uri nito, maging ito ay nasa kamay niya o nakalagak sa mga banko:

Ang paglabas sa Zakaah nito: Tinutuos ang Nisab ng mga ari-arian at mga salapi ayon sa katumbas nito sa [halaga ng] ginto, kaya kung ito ay umabot sa Nisab ng ginto o higit pa rito, ito ay halos 85 gramo sa oras na kinakailangang patawan ng Zakaah, at tumagal ang kayamanan ng isang taon habang ito ay nasa kanyang pagmamay-ari, kaya kinakailangang ilabas niya rito ang 2,5%.
Tulad halimbawa: Ang halaga ng ginto ay paiba-iba, kaya kung ipagpapalagay natin na ang halaga ng isang gramo na ginto sa sandaling kinakailangang patawan ng Zakaah ay umabot na ng (25) dollar, ang magiging Nisab ng kayamanan tutuusin tulad ng sumusunod:
25 (ang halaga ng isang gramo na ginto na nag-iiba-iba) 85 (ang bilang ng mga gramo na hindi nag-iiba-iba) = 2125 dollar ang Nisab ng kayamanan.

  1. Ang Mga Paninda Para sa Kalakalan:

Ang pinapakahulugan dito ay: Lahat ng inilaan [o inihanda] para sa kalakalan mula sa mga pinagpuhunan, tulad ng real state, mga gusali, mga paupahang bahay, o mga paninda tulad ng mga pagkain at mamimili.
Paano inilalabas ang Zakaah nito: ang pagtutuos sa halaga ng lahat na kanyang itinakda para pangangalakal kapag lumipas dito ang isang buong taon, at ang pagtutuos ay magaganap batay sa [kasalukuyang] halaga ng pamilihan sa araw na ring iyon na nais niyang magbigay ng Zakaah, kaya kapag umabot ito sa Nisab ng ari-arian, babayaran niya rito ang ikaapat na bahagi ng sampu 2,5% bilang Zakaat.

 

  1. Ang Mga Yamang-lupa tulad ng mga ani, mga bunga at mga butil.

Ang Allah ay nagsabi: {O Kayong mga naniniwala [mga Muslim] Gumugol kayo mula sa mga mabubuting bagay na inyong kinita (nang marangal), at mula sa mga [biyaya ng] lupa na Aming pinatubo para sa inyo.} Al-Baqarah (2): 267
At kinakailangang patawan ng Zakaah ang isang natatanging uri ng mga ani at hindi ang lahat nito, sa kondisyon na ito ay umabot sa itinakdang sukat ng Batas ng Islam.
At pinapag-iba rito kung ano ang pinatutubigan sa pamamagitan ng mga ulan o mga ilog, at kung ano ang pinatutubigan sa pamamagitan ng paggawa o paggugol ng salapi rito sa isinasatungkulin na halaga sa Zakaah bilang pangangalaga sa mga kalagayan ng mga tao.

  1. Ang mga Yamang-Hayupan, tulad ng baka, kamelyo at kambing

lamang, kung malayang manginain ang mga ito sa pastulan at inaalagaan, at hindi nagkakagastos rito ang may ari ng mga ito ng damuhan kumpayan upang pakanin. Samakatuwid, kung siya ay nagdadala rito ng pakanin sa kabuuan ng taon o higit sa kalahating taon, sa gayon hindi kinakailangang patawan ito ng takdang Zakaah.
Ang Nisab ng Zakaah nito at dami o halaga ng Zakaah ay may pagkadetalye, maaaring sumangguni sa mga aklat na Fiqh (tumatalakay sa mga alituntunin).