Ano ang mga Salaah na kalugud-lugod ?

Ano ang mga Salaah na kalugud-lugod ?

Kinamumuhian ang paglalaro sa mukha o kamay habang isinasagawa ang Salaah.

Ipinag-uutos para sa isang Muslim na magsagawa ng limang Salaah lamang sa bawa’t araw at gabi.

At magkagayon pa man, samakatuwid ang Islam ay humihimok din sa isang Muslim na magsagawa ng mga karagdagang Salaah, sapagka’t ito ang nagsisilbing dahilan ng pagkamit sa pagmamahal ng Allah sa isang alipin, at pagganap sa mga kakulangan ng mga obligadong Salaah.

Ang mga kusang loob na Salaah ay marami, at ang pinakamahalaga rito:

  1. As-Sunan Ar-Rawatib: At ito ay pinalanganan nang gayon, sapagka’t ito ay lagi nang nakaugnay sa mga obligadong Salaah, lagi nang kaakibat nito, at dahil sa ang isang Muslim ay hindi iniiwanan ito.

At sa katunayan, siya r ay nagsabi: “Walang isa mang alipin [Muslim] na nagsasagawa ng Salaah para sa Allah sa bawa’t araw ng labing dalawang Rak`ah bilang kusang loob, [hindi obligado] maliban na siya ay ipagpapatayo ng Allah ng isang bahay sa Paraiso”. (Muslim: 728)

At ito ay tulad ng sumusunod:

1 Dalawang Rak`ah bago ang Salaah sa Fajr (madaling araw).
2 Apat na Rak`ah bago ang Dhuhr, magsagawa ng Taslim pagkatapos ng bawa’t dalawang Rak`ah, at pagkatapos ay dalawang Rak`ah pagkatapos ng Dhuhr.
3 Dalawang Rak`ah pagkatapos ng Maghrib.
4 Dalawang Rak`ah pagkatapos ng `Isha’.
  1. Al-Witr: At ito ay pinangalanan nang gayon sapagka’t ang mga bilang ng Rak`ah nito ay gansal, at ito ang pinakamainam sa mga kusang loob na Salaah. Siya r ay nagsabi: “Magsagawa kayo ng Witr, O mga tagasunod ng Qur’an”. (At-Tirmidi: 453 – Ibn Majah: 1170)

At ang pinakamainam na oras nito ay sa huling bahagi ng gabi, at ito ay maaaring isagawa ng isang Muslim sa alinmang oras pagkatapos ng Salaah sa `Isha at hanggang sa Salatul-Fajr (madaling araw).

Ang bilang ng mga Rak`ah nito ay walang takda, at ang pinakamababa nito ay isang Rak`ah, datapuwa’t ang pinakamainam ay tatlong Rak`ah, at maaaring dagdagan ito kahit ilan ang nais, at ang Sugo ng Allah r ay lagi nang isinasagawa ito ng labing isang Rak`ah.

At ang mga yunit ng kusang-loob na Salaah ay binubuo ng tigdadalawang Rak`ah, kaya magsasagawa ng dalawang Rak`ah at sinusundan ng Taslim, at gayundin ang Salaah sa Witr, nguni’t kapag nais ng tapusin ang kanyang Salaah, siya ay magsasagawa ng isang Rak`ah sa huli, itinatagubilin sa kanya rito matapos ang kanyang pag-angat mula sa pagkayuko at bago ang pagpatirapa: na bumigkas ng natatanging du’a habang nakataas ang mga kamay, nakabukas ang mga palad sa kanyang harapan, at ito ang tinatawag na Du`a Al-Qunut.

Ang mga oras na ipinagbabawal dito ang pagsasagawa ng kusang-loob na Salaah:

Ang lahat ng mga oras ay ipinahihintulot para sa tao na magsagawa rito ng kusang-loob na Salaah nang walang pasubali maliban sa mga oras na ipinagbabawal ng Islam na magsagawa rito ng Salaah; sapagka’t ito ang oras ng pagsambang itinataguyod at ginagawa ng mga di-naniniwala ]di-Muslim], kaya hindi maaaring magsagawa rito ng Salaah maliban sa mga nakaligtaang Salaah na dapat pagbayaran mula sa mga obligadong Salaah o kusang-loob, tulad ng Tahiyyatul Masjid (pagbigay galang sa Masjid), at ito ay sa Salaah lamang natatangi, samantalang ang paggunita (Dhikr) sa Allah at ang pagdalangin sa Kanya ay sa lahat ng oras at sandali.

At ang mga oras na ipinagbabawal ay tulad ng sumusunod:

1 Mula sa oras na sinundan ng Salaah sa Fajr hanggang sa pagsikat ng araw sa bahaging itaas ng alapaap na ang sukat ay isang dipa ng sibat, isang maikling sandali na itinakda ng Batas ng Islam na halos katumbas ng 20 minuto sa mga bansa na mayroong katamtamang klima.
2 Mula sa oras na ang araw ay nasa kaitaasan [o taluktok] hanggang ito ay bumabang kumiling na pakanluran mula sa kalagitnaan ng himpapawid, at ito ay napakaigsing sandali na sinusundan ng pagpasok ng oras ng Dhuhr.
3 Simula sa pagkatapos ng Salaah sa `Asr hanggang sa paglubog ng araw.

 Ipinagbabawal ang pagsasagawa ng Salaah na kusang-loob pagkatapos ng Salaah sa `Asr hanggang sa paglubog ng araw .