Asocierea de parteneri în adorarea lui Allah (shirk)

 • Shirk-ul contrazice credința că numai Allah Preaînaltul este demn de adorare. În timp ce credinţa că numai Allah Preaînaltul merită să fie adorat și că toate actele de adorare trebuie să fie îndreptate către El constituie cea mai mare și cea mai importantă îndatorire a unui musulman față de Domnul său, shirk-ul este considerat a fi cel mai mare păcat în fața lui Allah și este singurul păcat pe care El nu îl iartă, fără căință sinceră. Coranul spune: „Allah nu iartă să I se facă vreun părtaș. Afară de aceasta, El iartă cui voiește […]” [Traducerea Sensurilor Nobilului Coran, 4:48] Atunci când Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a fost întrebat despre cel mai mare păcat în fața lui Allah, el (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a răspuns: „Este acela de a-I face lui Allah un rival în adorare, deși El Singur v-a creat.” [Al-Bukhari, 4207; Al-Bukhari, 86]
 • Într-adevăr, shirk-ul face ca actele de adorare să devină nule și lipsite de valoare, după cum arată Coranul: „[…] Dar dacă ei i-ar fi alăturat Lui asociați, ar fi fost în deșert [tot] ceea ce ei au făcut.” [Traducerea Sensurilor Nobilului Coran, 6:88 ] Cei care comit păcatul de neiertat, shirk, vor fi condamnați la Focul Iadului pentru veșnicie, după cum ne arată Coranul: „[…] Pe cel care așază lângă Allah pe altcineva, Allah îl va opri de la Rai, iar adăpostul lui va fi Focul și cei nelegiuiți nu vor afla ajutor.” [Traducerea Sensurilor Nobilului Coran, 5:72]

Shirk-ul este de două tipuri: major și minor

 1. shirk-ul major: acesta implică direcționarea oricărui act de adorare către altceva sau altcineva în afară de Allah Preaînaltul. Prin urmare, rostirea de cuvinte sau înfăptuirea de acțiuni pe care Allah le iubește doar de dragul Lui fac dovada monoteismului și a adevăratei credințe, în timp ce îndeplinirea lor pentru altcineva în afară de Allah constituie un act de necredință și shirk.

Exemple de acest tip de shirk includ a îi cere oricui altcuiva în afară de Allah Preaînaltul să vindece o boală sau să sporească averea cuiva, a te baza pe altceva sau pe altcineva în afară de Allah Preaînaltul, precum și prosternarea în fața altora.

Allah Preaînaltul spune: „Şi Domnul vostru zice: «Chemați-Mă și Eu vă voi răspunde!» […]” [Traducerea Sensurilor Nobilului Coran, 40:60]

„[…] Încredeți-vă în Allah, dacă sunteți credincioși!” [Traducerea Sensurilor Nobilului Coran, 5:23]

„Prosternați-vă înaintea lui Allah și adorați-L!” [Traducerea Sensurilor Nobilului Coran, 53:62]

 1. shirk-ul minor: acesta presupune acele vorbe sau fapte care servesc drept mijloc pentru a comite shirk-ul major.

Exemple de acest fel de politeism (shirk) includ prelungirea rugăciunii sau recitarea Coranului cu o voce mai ridicată cu intenţia de a se lăuda. Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus la un moment dat: „«Lucrul de care mă tem cel mai mult pentru voi este shirk-ul minor.» Companionii au întrebat: «O, Mesager al lui Allah, ce este shirk-ul minor?» El (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a răspuns: «A face ceva de ochii lumii.»” [Ahmad, 23630]

Însă, dacă un individ face acte de adorare doar pentru a se lăuda şi, dacă nu ar fi fost oamenii care să îl vadă făcându-le, atunci nu ar fi postit sau nu s-ar fi rugat, atunci el este un ipocrit. Acesta comite, fără îndoială, shirk major, care îl scoate în afara islamului pe cel care îl practică.

Constituie cerințele îndreptate către ceilalți oameni shirk?

Islamul urmărește să elibereze mintea umană de superstiții și adorarea altora în afara lui Allah, Singurul Dumnezeu adevărat.

Așadar, nu este permis să cerem nimic de la cei decedați sau de la obiecte sau să ne supunem lor cu umilință. Acestea nu sunt decât superstiții pure și acte clare de shirk.

Cu toate acestea, este permis să le cerem celorlalți oameni ajutor în legătură cu lucrurile pe care aceștia le pot face, cum ar fi să ne salveze de la înec sau să se roage lui Allah pentru noi.

 • Este permis să cerem ceva de la o persoană moartă sau de la un obiect?
  • Da => Acesta este un act clar de shirk care contravine învățăturilor islamului și credinței (imān), pentru că lucrurile neînsuflețite și cei morți nu pot auzi ruga nimănui şi, chiar dacă ar putea-o auzi, ei nu ar putea răspunde. Ruga este un act de adorare și, prin urmare, îndreptarea ei spre oricine altcineva în afară de Allah Preaînaltul este shirk. Arabii politeiști dinaintea apariției islamului obișnuiau să invoce morții și obiectele.
  • Nu => putem să cerem numai de la cei vii, care ne pot auzi. Însă, pot ei oare să ne îndeplinească dorințele privitoare la acele chestiuni care se află în puterea lor?
   • Da => acesta este un lucru permis și este o simplă formă de interacționare umană și un fel de raport interpersonal zilnic.
   • Nu => cerând de la cei vii lucruri pe care aceștia nu le pot înfăptui constituie o formă de shirk major și contravine învățăturilor islamului, deoarece presupune invocarea altcuiva în afară de Allah Preaînaltul. Așa cum ar putea fi, spre exemplu, situația unei persoane sterile care îi cere unei alte persoane să o binecuvânteze cu copii dreptcredincioși.