Att bjuda in familjemedlemmar och släktingar till islam (da‘wah)

Den som har blivit vägledd till islam måste göra sitt bästa för att bjuda in sina familjemedlemmar och släktingar till religionen, ty de är honom närmast och kärast. Han bör tålmodigt stå ut med de svårigheter han kan möta medan han gör det, och använda alla möjliga sätt för att visa dem sanningen. I Koranen sägs:  Uppmana ditt folk att förrätta bönen och förrätta den du [Muhammed] utan att förtröttas. (Sura Ṭā Hā, 20:132)

Vissa som bjuder in till islam kan upptäcka att människor som de inte är släkt med reagerar positivt på deras inbjudan medan de närmaste släktingarna är mycket negativa, något som vållar dem en hel del stress och besvikelse. Den som är framgångsrik i sin da‘wah ger dock aldrig upp hoppet utan gör sitt bästa för att vägleda dem till sanningen, använder olika metoder och tekniker och ber också under de dystraste omständigheter Gud l att leda deras hjärtan rätt.

Profeten b gjorde just så med sin farbror Abu Ṭālib. Han lät ingen sten ligga ovänd i sin strävan att bjuda honom till islam, och han fortsatte att göra det fram till de sista ögonblicken i hans liv. När Abu Ṭālib låg på sin dödsbädd bönföll Profeten b honom: ”Kära farbror, säg lā ilāha illa Allāh (ingen har rätt att dyrkas utom Gud) så att jag kan ingripa för dig på Domedagen.” (Ṣaḥīḥ al-Buk̂ārī: 3671; Ṣaḥīḥ Muslim: 24) Abu Ṭālib ville dock inte göra det och dog som polyteist. Det var i detta ögonblick som Gud l uppenbarade versen: Du kan inte leda dem du älskar [Muhammed] på rätt väg, men Gud leder den Han vill. Och Han vet bäst vilka de är som är villiga att låta sig vägledas. (Sura al-Qaṣaṣ, 28:56) En ny muslim ska så snart han har antagit islam bygga starka och sunda relationer med sina släktingar och bekantskaper, muslimer såväl som ickemuslimer. Han ska också förevisa en hög moral i sitt umgänge med dem. Islam är inte en kallelse till att isolera sig och dra sig undan socialt liv. Att vara vänlig mot människor och förevisa en hög moral i umgänget med dem är sannerligen det bästa sättet att introducera dem till den storslagna religion med vilken profeten Muhammed b sändes för att fullkomliga den goda karaktären. Förevisande av hög moral och gott uppförande måste börja hemma i familjen. (se sida 222 och kapitlet ”Din moraliska karaktär”. )