Att fasta under ramadan

Att fasta under ramadan

Definition

Fasta (ṣiyyām eller ṣawm) är en dyrkans-handling under vilken man under tiden mellan gryningen (den tidpunkt då gryningsbönen infaller) och skymningen (den tid då skymningsbönen infaller) avstår från all mat, dryck, sexuell aktivitet och allt annat som bryter fastan.

Förtjänster med månaden ramadan

Den fastande upplever två glädjestunder: en när han bryter fastan och en när han möter sin Herre.

Ramadan är den islamiska kalenderns nionde månad. Den är årets bästa månad med en rad förtjänster, bland andra:

 1. Det är den månad i vilken Koranen, den främsta och högst värderade av alla gudomliga skrifter, uppenbarades: I Koranen sägs: För att ge människorna vägledning [inleddes] i månaden ramadan uppenbarelsen av Koranen i vilken vägledningen klargörs och en måttstock ges med vilken rätt kan mätas och skiljas från orätt. Den av er som ser månens nytändning skall fasta månaden ut. (Sura al-Baqarah, 2:185)
 2. Profeten b sa: “När månaden ramadan kommer öppnas portarna till paradiset, stängs portarna till helvetets eld och kedjas djävlarna fast.” (Ṣaḥīḥ al-Buk̂ārī: 3103; Ṣaḥīḥ Muslim: 1079) Månaden är således ett tillfälle för de troende att göra sitt yttersta för att komma närmare Gud genom att göra goda handlingar och undvika dåliga.
 3. Den som hela denna månad fastar under dagens ljusa timmar och står i bön under natten kommer att få sina tidigare synder förlåtna. Profeten b sa: ”Den som, till följd av uppriktig tro och förväntan inför Guds belöningar [i livet efter detta], fastar under månaden ramadan kommer att få alla sina tidigare synder förlåtna.” (Ṣaḥīḥ al-Buk̂ārī: 1910; Ṣaḥīḥ Muslim: 760) Han sa också: ”Den som med uppriktig tro och förhoppning om Guds belöningar [i livet efter detta] förrättar de frivilliga nattbönerna kommer att få alla sina tidigare synder förlåtna.” (Ṣaḥīḥ al-Buk̂ārī: 1905; Ṣaḥīḥ Muslim: 759)
 4. Laylat al-qadr (”ödesbestämmelsens natt”; också kallad “allmaktens natt”) infaller i denna månad. Koranen meddelar oss att goda handlingar som utförs under denna natt är långt bättre än att göra dem under många år. I Koranen sägs: Allmaktens natt är mera värd än tusen månader… (Sura al-Qadr, 97:3) Den som med uppriktig tro och förhoppning om Guds belöningar i livet efter detta förrättar bön under denna natt kommer att få alla sina tidigare synder förlåtna.

Visdomen bakom fastan

Skälen till att Gud l befaller de troende att fasta är flera och har både med detta liv och livet efter detta att göra:

 1. Fastan hjälper oss att förverkliga taqwā (rättfärdighet, gudfruktighet, gudsmedvetenhet, vaksamhet mot det onda)

Att fasta är en dyrkanshandling genom vilken de troende söker närhet till sin Herre genom att, i vetskap om att Gud l ser dem, ge upp sina lidelsefulla begär och vid alla tidpunkter och på alla platser, privat och offentligt, placera sig själva i motsättning till alla fysiska frestelser.

 1. Fastan ger oss gott om träning i att avstå från synd och missgärningar

När en fastande person i fullständig lydnad inför Gud l avstår från otillåtna handlingar blir han kapabel att bringa sina nycker och begär under kontroll, med lätthet avstå från synd och inte framhärda i lögn och avvikelse från sanningen. Profeten b sa: ”Den som inte avstår från bedrägliga ord och handlingar [medan han fastar] ska veta att Gud då inte har behov av att han avstår från mat och dryck.” (Ṣaḥīḥ al-Buk̂ārī: 1804) Innebörden är att de som inte avstår från att ljuga och lura andra egentligen inte förstår syftet med att fasta.

 1. Fastan hjälper oss att minnas de behövande och de nödlidande och manar oss att känna empati för dem

Den fastande upplever tillfälligt bristens och hungerns kval och förstår då vilka allvarliga följder sådana plågor får för dem av hans muslimska medbröder och -systrar som kan vara berövade livets nödtorft under långa perioder och genomlida extrem hunger och törst.

Förtjänster med fastan

Fastan har en rad förtjänster, bland andra:

 Den fastande upplever två glädjestunder: en när han bryter fastan och en när han möter sin Herre .

 1. Den som fastar under denna månad, har en uppriktig tro på Gud, lyder Hans befallningar och är förvissad om Hans belöningar i livet efter detta, kommer att få alla sina tidigare synder förlåtna. Profeten b sa: ”Den som, till följd av uppriktig tro och förväntan inför Guds belöningar [i livet efter detta], fastar under månaden ramadan kommer att få alla sina tidigare synder förlåtna.” (Ṣaḥīḥ al-Buk̂ārī: 1910; Ṣaḥīḥ Muslim: 760)
 2. Till följd av de fantastiska belöningar den fastande kommer att få för sin fasta och den sinnesro han kommer att äga, kommer han att uppleva gränslös lycka i livet efter detta. Profetenb sa: ”Den fastande upplever två glädjestunder: en när han bryter fastan och en när han möter sin Herre.” (Ṣaḥīḥ al-Buk̂ārī: 1805; Ṣaḥīḥ Muslim: 1151)
 3. I paradiset finns en port kallad ar-rayyān genom vilken endast de som brukar fasta kan gå. Profeten b sa: ”I paradiset finns en port kallad ar-rayyān genom vilken endast de som fastar kommer att gå på Återuppståndelsens dag. Ingen annan än dem kommer att gå genom den. Det kommer att sägas: ’Var är de som fastade?’ Dessa kommer då att resa sig, och ingen annan än dem kommer att gå genom den. När de har gått igenom kommer den att stängas, och ingen annan kommer att kunna komma in.” (Ṣaḥīḥ al-Buk̂ārī: 1797; Ṣaḥīḥ Muslim: 1152)
 4. Det finns en specificerad belöning för varje dyrkanshandling med undantag för fastan, för vilken Gud i sin gränslösa frikostighet och nåd i överflöd kommer att belöna dem som genomför den. Profeten b sa: ”Gud säger: ’Alla Adams ättlingars handlingar är för dem, med undantag för fastan som är för Mig, och Jag kommer att belöna den.’” (Ṣaḥīḥ al-Buk̂ārī: 1805; Ṣaḥīḥ Muslim: 1151)