Azan

Azan

Azan là một trong các việc làm ân phước ở nơi Allah. .

Allah qui định cho những người Muslim phải Azan để kêu gọi mọi người đến dâng lễ nguyện salah, và nó là lời thông báo đã vào giờ lễ nguyện Salah, và Ngài cũng qui định Iqamah để thông báo giờ tiến hành dâng lễ nguyện salah. Quả thật, trước kia những người Muslim tập hợp lại để dâng lễ nguyện Salah mà không có người đứng lên hô gọi, vào một ngày họ nói chuyện với nhau về vấn đề này, một số thì bảo: chúng ta nên dùng chuông giống như cái chuông của những người Thiên Chúa giáo, một số khác thì nói: không, chúng ta nên dùng cái sừng giống như cái sừng của người Do thái, Umar t nói: sao chúng ta không cử một người đứng lên hô gọi đến Salah? Thế là Thiên Sứ của Allah r nói: “Này Bilal, anh hãy đứng lên hô gọi mọi người đến Salah đi” (Albukhari: 579, Muslim: 377).

Cách thức Azan và Iqamah:

 • Azan và Iqamah là điều bắt buộc cho cả tập thể chứ không phải cho từng cá nhân, nếu như cả tập thể bỏ Azan và Iqamah thì cuộc dâng lễ nguyện Salah của họ vẫn có giá trị nhưng tất cả sẽ bị bắt tội.
 • Giáo luật qui định hô gọi lời Azan một cách lớn tiếng với giọng tốt và khỏe để mọi người có thể nghe thấy mà đến với Salah.
 • Quả thật, các lời Azan và Iqamah có nhiều lời được xác thực từ Thiên Sứ của Allah r, nhưng lời Azan và Iqamah được biết đến nhiều nhất là các lời sau đây:

Iqamah

 1. Allah Vĩ Đại nhất, Allah Vĩ Đại nhất.
 2. Tôi chứng nhận rằng không có Thượng Đế đích thực nào khác ngoài Allah .
 3. Tôi chứng nhận rằng Muhammad là Thiên sứ của Allah. .
 4. Hãy đến với lễ nguyện Salah.
 5. Hãy đến với sự thành công.
 6. Quả thật, lễ nguyện Salah được thực hiện, quả thật, lễ nguyện Salah được thực hiện.
 7. Allah Vĩ Đại nhất, Allah Vĩ Đại nhất.
 8. Không có Thượng Đế đích thực nào khác ngoài Allah.

Lời Azan:

 1. (Ollo-hu-Akbar, Ollo-hu-Akbar, Ollo-hu-Akbar, Ollo-hu-Akbar) (Allah là Đấng Vĩ Đại Nhất)
 2. (Ash-hadu-alla-ila-ha-illollo-h, Ash-hadu-alla-ila-ha-illollo-h) (Tôi chứng nhận rằng không có Thượng Đế đích thực nào khác ngoài Allah)
 3. (Ash-hadu-anna-Muhammadar-rosu-lullo-h) (Tôi chứng nhận rằng Muhammad là vị Thiên Sứ của Allah)
 4. (Hayya-alassola-h, Hayya-alassola-h) (Hãy đến với lễ nguyện Salah)
 5. (Hayya-alal-fala-h, Hayya-alal-fala-h) (Hãy đến với sự thành công)
 6. Allah Vĩ Đại nhất, Allah Vĩ Đại nhất.
 7. Không có Thượng Đế đích thực nào khác ngoài Allah.

Allah, Đấng Tối Cao ban ân phước cho người Muslim theo mỗi bước chân của y đi đến Masjid.

Sự lặp lại theo sau người Azan:

Khuyến khích người nào nghe thấy lời Azan thì nên lặp lại theo sau người Azan, có nghĩa là nói giống hoàn toàn như những lời người Azan nói ngoại trừ khi người Azan nói (حَيَّ عَلَى الصَّلَاة) hoặc (حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ) thì nói: (La hawla wa la qu-wata illa billa-h) (Không có sức mạnh và quyền lực nào ngoài sức mạnh và quyền lực của Allah) Sau khi lời Azan đã dứt thì hãy nói: (Ollo-humma Rabba ha-zdad-da’watit-ta-mmah, wassola-til-qo-imah, a-ti Muhammadan al-wasi-lah wal-fadhi-lah, wab’ath-hu maqo-man mahmu-danil-lazdi wa’adtah) (Lạy Allah, Thượng Đế của lời cầu nguyện hoàn hảo và phúc lành này, xin Ngài hãy ban cho Muhammad ân phúc và hãy nâng Người lên vị trí đáng được ca ngợi mà Ngài đã hứa).