Các lễ nguyện Salah khuyến khích

Các lễ nguyện Salah khuyến khích:

Những lễ nguyện Salah tự nguyện là nguyên nhân được Allah thương yêu .

Người Muslim chỉ có bổn phận bắt buộc dâng lễ nguyện Salah năm lần trong mỗi ngày đêm.

Cùng với nghĩa vụ bắt buộc đó, giáo luật cũng khuyến khích người Muslim thực hiện thêm các lễ nguyện Salah tình nguyện, mục đích để Allah yêu thương người bề tôi nhiều hơn đồng thời để bù đắp cho các lễ nguyện Salah bổn phận và nghĩa vụ bị thiếu sót.

Có rất nhiều lễ nguyện Salah khuyến khích, tiêu biểu nhất:

  1. Sunan Rawatib: Là các lễ nguyện Salah khuyến khích được thực hiện cùng với các lễ nguyện Salah bắt buộc và người Muslim không nên không thực hiện.

Quả thật, Nabi r nói: “Không một người Muslim nào dâng lễ nguyện Salah mỗi ngày vì Allah mười hai Rak’at không phải là các lễ nguyện Salah bắt buộc mà không được Allah xây cho một ngôi nhà trong Thiên Đàng” (Muslim: 728). Các lễ nguyện Salah Sunnan Rawatib gồm các Rak’at sau:

1 Hai Rak’at trước Salah Fajar.
2 Bốn Rak’at trước Salah Zhuhur, cho Salam mỗi khi được hai Rak’at; và hai Rak’at sau Zhuhur.
3 Hai Rak’at sau Salah Maghrib.
4 Hai Rak’at sau Salah Isha’.
  1. Salah Witir: Là lễ nguyện Salah có số Rak’at luôn lẻ, nó là lễ nguyện Salah ân phúc nhất trong các lễ nguyện Salah khuyến khích. Nabi r nói: “Các người hãy thực hiện Salah Witir, hỡi những người của Qur’an!” (Tirmizhi: 453, Ibnu Ma-jah: 1170).

Thời điểm tốt nhất để thực hiện lễ nguyện Salah này là phần thời gian cuối của đêm, tuy nhiên, người Muslim có thể thực hiện vào bất cứ lúc nào sau lễ nguyện Salah Isha’ cho đến trước khi hừng đông.

Số Rak’at ít nhất của lễ nguyện Salah này là một Rak’at, và tốt nhất là nên thực hiện ba Rak’at, tuy nhiên, cũng có thể thực hiện nhiều hơn tùy theo khả năng của người thực hiện, bởi vì Nabi r thường thực hiện mười một Rak’at.

Theo căn bản thì lễ nguyện Salah khuyến khích được thực hiện mỗi lần là hai Rak’at, người thực hiện cứ dâng lễ hai Rak’at rồi cho Salam. Tương tự, Salah Witir cũng thế, tuy nhiên người dâng lễ sẽ thực hiện một Rak’at trong lần cuối, giáo luật qui định sau khi trở dậy từ Ruku’a và trước khi Sujud thì nên giơ hai tay lên và đọc lời Du-a Qunut như Nabi r đã dạy.

Các giờ cấm dâng lễ nguyện Salah khuyến khích:

Tất cả mọi lúc đều được phép thực hiện lễ nguyện Salah khuyến khích trừ các giờ bị giáo luật cấm bởi vì các giờ đó là thời gian thờ phượng của những người vô đức tin. Bởi thế, không được thực hiện lễ nguyện Salah vào các giờ đó trừ các lễ nguyện Salah bắt buộc hoặc các lễ nguyện Salah khuyến khích có kèm theo nguyên nhân chẳng hạn như Salah chào Masjid. Điều cấm này chỉ đối với riêng lễ nguyện Salah, còn việc tụng niệm và Du-a thì lúc nào cũng được phép.

Các giờ cấm dâng lễ nguyện Salah gồm các giờ sau đây:

1 Từ sau giờ Salah Fajar cho tới khi mặt trời mọc lên cao khoảng một sào, và ở các nước ôn đới thì từ lúc mặt trời vừa mọc cho tới khi nó lên cao một sào là độ khoảng 20 phút.
2 Khi mặt trời đứng bóng và đó là thời gian rất ngắn diễn ra trước khi vào giờ Zhuhur.
3 Sau giờ Salah Asr cho tới khi mặt trời lặn.

Giáo luật cấm dâng lễ nguyện Salah khuyến khích sau giờ Salah Asr cho tới khi mặt trời lặn. .