Các thực phẩm hải sản (thủy sản) – Các loại động vật trên cạn

Các thực phẩm hải sản (thủy sản)

Ý nghĩa của các thực phẩm hải sản là những gì sống ở dưới nước, còn đời sống trên cạn là trường hợp ngoại lệ.

Ý nghĩa của biển là nước nhiều, cho nên nó bao hàm các sông, các hồ và những gì khác có nhiều nước.

Và tất cả những thực phẩm hải sản (thủy sản) dù là động vật hay thực vật săn bắt được hoặc nhặt lượm được khi chúng chết đều được phép ăn miễn sao không độc hại đến sức khỏe.

Allah, Đấng Tối Cao phán: {Các ngươi được phép săn bắt các loại hải sản dùng làm thực phẩm và thức ăn của nó} (Chương 5 – Al-Ma-idah, câu 96). Săn bắt là những gì đánh bắt khi nó còn sống, còn thức ăn của nó là những gì chết trên biển.

Các loại động vật trên cạn

Được phép ăn các loại động vật trên cạn phải tuân theo hai điều kiện sau:

  • Các loài động vật phải là những loài được phép ăn thịt của chúng.
  • Phải săn bắt hoặc giết chúng theo cách thức của giáo luật Islam.