Ang Islam ay nararapat husgahan sa pamamagitan ng mga mararangal na prinsipiyo at hindi batay sa mga masasamang asal ng ilang iresponsableng Muslim

Ang Islam ay nararapat husgahan sa pamamagitan ng mga mararangal na prinsipiyo at hindi batay sa mga masasamang asal ng ilang iresponsableng Muslim : Kapag nakakita ka ng isang duktor na nagbibigay ng nakapipinsalang riseta o isang guro na mayroong taglay na masamang ugali; katiyakang ito ay iyong tututulan at…

Ang Pananampalatayang Islam ay Sumasaklaw sa Lahat ng Mga Aspeto ng Buhay

Ang Pananampalatayang Islam ay Sumasaklaw sa Lahat ng Mga Aspeto ng Buhay Ang Islam ay hindi lamang pangangailangang-ispiritual na tinutupad ng mga Muslim sa loob ng mga Masjid (bahay-dalanginan) sa pamamagitan ng pagdalangin at pagdarasal. At hindi rin ito mga pinagtipunang haka-haka at mga paniniwala na niyakap [o bulag na…

Ang Islam ang Relihiyon ng Katamtaman (Walang Kalabisan at Walang Kakulangan)

Ang Islam ang Relihiyon ng Katamtaman (Walang Kalabisan at Walang Kakulangan): Ang Islam ay relihiyon ng katamtaman nang walang labis na pagpapaluwag at pagpapabaya o pagpapahirap at pagmamalabis, at ito ay matutunghayan mula sa lahat ng mga gawaing pagsamba at ritwal nito. At dahil dito ay ipinag-utos ng Allah sa…

Sa Islam ay walang tagapamagitan sa pagitan ng isang alipin at ng kanyang Panginoon

Sa Islam ay walang tagapamagitan sa pagitan ng isang alipin at ng kanyang Panginoon Maraming relihiyon ang nagbigay ng pangako sa ilang mga kasapi nito, at iniugnay ang mga gawaing pagsamba ng tao at ang kanilang pananampalataya batay sa pagsang-ayon ng nasabing tao. Samakatuwid – ayon sa mga naturang relihiyon…

Ang Layunin ng Ating Pagkakalikha (o Pagkakaroon ng Buhay)

Mahirap para sa matatalinong tao at karaniwang mga tao sa pagsagot sa pinakamahalagang tanong sa buhay nating ito: Bakit ba tayo naririto (sa mundo)? Ano ang layunin ng ating  buhay? At sa katotohanan, binigyang-linaw ng Qur’an ang hangarin at layunin ng  pagkakaroon ng tao sa buhay na nang may lubusang pagpapaliwanag…