Ang Paniniwala sa mga Sugo – anim na haligi ng pananampalataya

Ang Pangangailangan ng Sangkatauhan sa Mensahe: Ang sangkatauhan ay nangangailangan ng isang makadiyos na mensahe na magpapaliwanag sa kanila ng mga batas at magpapatnubay sa kanila tungo sa kabutihan [at wastong pamumuhay], sapagka’t ang Mensahe ang siyang inspirasyon [o patnubay] ng daigdig, ang liwanag at buhay nito, kaya ano pang…

Ang Paniniwala sa Mga Kasulatan (o Kapahayagan) – anim na haligi ng pananampalataya

Ang Kahulugan ng Paniniwala sa Mga Kasulatan [o Kapahayagan]:  Nabubuo ang pagsusulat sa marangal na Kasulatan (Qur’an) ayon sa pinakamahusay na mga patakaran ng pagsasaayos. . Ang matapat na paniniwala na ang Allah ay may mga Kasulatan na ibinaba [o ipinahayag[ sa Kanyang mga Sugo para sa Kanyang mga alipin…

Ang paniniwala sa mga Pangalan ng Allah at sa Kanyang mga Katangian (anim na haligi ng pananampalataya)

Ang paniniwala sa lahat ng pinagtibay ng Allah para sa Kanyang Sarili mula sa Kanyang Aklat o sa Sunnah (katuruan) ng Kanyang Sugo tungkol sa mga Pangalan at mga Katangian nang ayon sa marangal na pamamaraan angkop para sa Allah. Samakatuwid, ang Dakilang Allah ang may angkin ng mga Naggagandahang…