Ang Dhulm (kawalang katarungan o katuwiran) at pagkamkam ng mga yaman at ari-arian ng mga tao sa paraang di-makatuwiran

Ang Dhulm (kawalang katarungan o katuwiran) at pagkamkam ng mga yaman at ari-arian ng mga tao sa paraang di-makatuwiran Ang pagkamkam sa mga yaman ng mga tao nang walang katarungan gaano man kaliit ay kabilang sa mga pinakamalaking kasalanan at krimen. Ang Dhulm (kawalang katarungan at katuwiran) ay kabilang sa…

Ang Panlilinlang sa Pamamagitan ng Kamangmangan at Kawalang Katiyakan

Ang Panlilinlang sa Pamamagitan ng Kamangmangan at Kawalang Katiyakan Ang isang kasunduan na batay sa kawalang katiyakan at kawalang-muwang ay isang uri na nababahiran ng isang panganib o panlilinlang na maaaring humantong sa hidwaan at di-pagkakasunduan sa pagitan ng magkabilang pangkat o ito ay maaaring makapagdulot ng kamalian ang isa…

Ano ang hatol kapag siya ay yumakap sa Islam, samantalang siya ay nakatali sa isang kasunduang patubuan?

Ano ang hatol kapag siya ay yumakap sa Islam, samantalang siya ay nakatali sa isang kasunduang patubuan? Kapag siya ay yumakap sa Islam, samantalang siya ay nakatali sa isang kasunduang Riba [patubuan], siya ay may dalawang pagpipilian: Kapag siya ang kumukuha ng patubo at pakinabang (lumalamon ng Riba), sa gayon…

Ang Iyong Mga Ugnayang Pangkalakalan at Pananalapi

Ang Iyong Mga Ugnayang Pangkalakalan at Pananalapi Ipinag-uutos at ipinag-aanyaya ng Allah ang paghahanap-buhay sa mundong ito at ito ay binigyan ng paliwanag sa iba’t ibang aspeto: Katotohanang Kanyang ipinagbabawal ang panghingi ng yaman [o kabuhayan] sa mga tao hangga’t ang tao ay may kakayahang gumawa at maghanap-buhay nang ayon…