Ang Pagkalahatang Alituntunin Tungkol sa Pagkain at Inumin

Ang Pagkalahatang Alituntunin Tungkol sa Pagkain at Inumin Sa pangkalahatang pananaw ng Batas na Islam, ang lahat ng pagkain at inumin ay Halaal (malilinis at pinahihintulutan) maliban sa anumang ipinagbawal nito sanhi ng kapinsalaang idinudulot nito sa tao, sa kanyang kalusugan, sa asal [at ugali] at sa kanyang relihiyon [o…