Exempel på affärsetik som islam har understrukit

Exempel på affärsetik som islam har understrukit Islam intruerar sina efterföljare att följa vissa etiska riktlinjer när de bedriver näringsverksamhet: Hederlighet Islam kräver av sina efterföljare att de är hederliga i sina affärer med såväl muslimer som ickemuslimer. Faktum är att hederlighet är en av de viktigaste moraliska principer som…

Bedrägeri genom informationsbrist och oklarhet (ĝarar)

Bedrägeri genom informationsbrist och oklarhet (ĝarar) Ett avtal baserat på informationsbrist och oklarhet (ĝarar) är ett avtal som inbegriper ett visst mått av desinformation eller otydlighet, som kommer att leda till oenighet och tvister mellan avtalets parter eller få endera av dem att förfördela den andra. För att undanröja sådant…

Vad gäller för den som antar islam och är part i en uppgörelse som inbegriper ockerränta (ribā)?

Vad gäller för den som antar islam och är part i en uppgörelse som inbegriper ockerränta (ribā)? Här finns två olika scenarier: Är den nye muslimen den som tar ränta har han bara rätt till sitt kapital och måste så snart han antar islam avstå från att ta ränta på…

Skadliga följder av ockerränta (ribā) för individen och samhället

Skadliga följder av ockerränta (ribā) för individen och samhället Islam har strängt förbjudit ockerränta (ribā) på grund av den stora skada den tenderar att åsamka både individ och samhälle. Sådana skadliga följder kan vara: Den skapar allvarlig oreda i fördelningen av tillgångar och vidgar klyftan mellan rika och fattiga Ockerränta…