Đức tin của người Muslim đối với Nabi Ysa (Jesus – Giê-su) u

Đức tin của người Muslim đối với Nabi Ysa (Jesus – Giê-su) u: Rằng Người là một trong số các vị Thiên Sứ vĩ đại nhất, các vị này được xem là những vị cương nghị nhất trong các vị Thiên Sứ, họ là: Muhammad, Ibrahim, Nuh, Musa và Ysa.…

Đức tin nơi các Thiên Sứ (Sáu trụ cột của đức tin Iman)

Nhân loại cần đến Bức Thông Điệp:   Bắt buộc nhân loại cần phải có Bức Thông Điệp giảng giải cho họ các giáo luật cũng như hướng dẫn họ đến với điều đúng đắn, bởi Bức Thông Điệp là linh hồn, là ánh sáng và là sự sống của…

Đức tin Iman nơi các tên gọi và thuộc tính của Allah (Sáu trụ cột của đức tin Iman)

Là tin những gì được Allah khẳng định trong Kinh Sách của Ngài cũng như những gì được khẳng định trong Sunnah của Thiên Sứ e về các tên gọi và các thuộc tính của riêng Ngài. Allah, Đấng Tối Cao có các tên gọi hoàn mỹ và các thuộc…

Shirk (sự tổ hợp với Allah một thần linh ngang vai)

Shirk đi ngược lại với đức tin Iman nơi Uluhiyhah của Allah. Nếu đức tin Iman nơi Uluhiyhah của Allah, Đấng Tối Cao và sự độc tôn hóa trong thờ phượng là bổn phận quan trọng nhất thì quả thật Shirk là điều đại nghịch lớn nhất đối với Allah,…