Đức tin Iman nơi Uluhiyah của Allah, Đấng Tối Cao (Sáu trụ cột của đức tin Iman)

Độc tôn hóa Allah và thờ phượng Ngài là ý nghĩa đích thực của “ لا إله إلا الله” – “Không có Thượng Đế đích thực nào khác ngoài Allah” Ý nghĩa đức tin Iman nơi Uluhiyah của Allah, Đấng Tối Cao: Niềm tin kiên định rằng Allah, Đấng Tối…

Đức tin nơi Rububiyah của Allah, Đấng Tối Cao (Sáu trụ cột của đức tin Iman)

Ý nghĩa đức tin nơi Rububiyah của Allah, Đấng Tối Cao: Đó là chứng nhận và tin tưởng kiên định rằng Allah, Đấng Tối Cao là Thượng Đế của mọi vạn vật, Đấng Chủ Tể, Đấng Điều Hành Chế Ngự, Đấng Tạo Hóa, Đấng Ban Phát Nuôi Dưỡng, rằng Ngài…

Đức tin vào sự tồn tại của Allah, Đấng Tối Cao (Sáu trụ cột của đức tin Iman)

Ý nghĩa đức tin nơi Allah, Đấng Tối Cao Là niềm tin kiên định vào sự tồn tại của Allah, thừa nhận và khẳng định Rububiyah của Ngài, Uluhiyah của Ngài và các tên gọi và thuộc tính của Ngài. Chúng ta sẽ nói về bốn vấn đề này một…

Chứng nhận rằng Muhammad là vị Thiên Sứ của Allah

Ý nghĩa lời tuyên thệ Shahadah rằng Muhammad là Thiên Sứ của Allah Tin nơi Thông Điệp Người e mang đến, chấp hành theo các mệnh lệnh của Người, tránh xa những điều Người nghiêm cấm, và thờ phượng Allah theo đúng những gì mà Người đã hướng dẫn và…

Hai lời tuyên thệ Shahadah (chứng nhận): không có Thượng Đế đích thực ngoài Allah

Hai lời tuyên thệ Shahadah (chứng nhận), ý nghĩa và giá trị của chúng Tôi chứng nhận rằng không có Thượng Đế đích thực nào khác ngoài Allah và tôi chứng nhận rằng Muhammad là vị Thiên Sứ của Ngài Tại sao không có Thượng Đế đích thực ngoài Allah…